Normalna czcionka Powiŕkszona czcionka Du┐a czcionka Wysoki kontrast

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

obowi─ůzuj─ůce w Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce


Akty prawne na podstawie, których oparte s─ů Standardy Ochrony Ma┼éoletnich:

1) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia┼éaniu zagro┼╝eniom przest─Öpczo┼Ťci─ů na tle seksualnym (t. j. Dz. U.z2023r. poz. 1304 zezm.);

2) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opieku┼äczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);

4) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);

5) Konwencja o Prawach Dziecka przyj─Öta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1089 r. (t. j. Dz. U.z1991Nr120poz.526ze zm.);

6) Rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 wrze┼Ťnia 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).


Preambuła

Naczeln─ů zasad─ů wszystkich dzia┼éa┼ä podejmowanych przez pracowników Powiatowej Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce jest dzia┼éanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik jednostki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzgl─Ödnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik, realizuj─ůc te cele, dzia┼éa w ramach obowi─ůzuj─ůcego prawa, przepisów wewn─Ötrznych danej placówki oraz swoich kompetencji.

Niniejszy dokument skierowany jest do pracowników jednostki (pedagogicznych, niepedagogicznych, praktykantów, wolontariuszy, sta┼╝ystów, kontrahentów) rodziców, opiekunów ustawowych oraz ma┼éoletnich.

Dokument zosta┼é zredagowany, by zyska─ç poczucie pewno┼Ťci, ┼╝e zawsze b─Ödziemy podejmowali wszelkie mo┼╝liwe dzia┼éania, aby zapobiega─ç krzywdzeniu dzieci.

Dokument oraz wprowadzone na jego podstawie dzia┼éania zapewni─ç maj─ů, ┼╝e ┼╝aden z pracowników (równie┼╝ niepedagogicznych) lub wspó┼épracowników w tym tak┼╝e wolontariuszy, sta┼╝ystów, praktykantów, kontrahentów, nie b─Ödzie podejmowa┼é zachowa┼ä, które umo┼╝liwia┼éyby krzywdzenie dzieci, ani dzia┼éa┼ä, które mog┼éyby zosta─ç b┼é─Ödnie zinterpretowane przez dzieci, ich rodziny lub innych doros┼éych, jako akty krzywdzenia lub zachowania prowadz─ůce do krzywdzenia.

Naczeln─ů i niepodwa┼╝aln─ů zasad─ů wszystkich dzia┼éa┼ä podejmowanych przez pracowników jednostki jest dzia┼éanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie, poprzez wspieranie go w rozwoju
i rozpoznawanie jego potrzeb.

Pracownicy traktuj─ů dziecko z szacunkiem oraz uwzgl─Ödniaj─ů jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Dziecko jest traktowane jako pe┼énoprawny ma┼éy cz┼éowiek, z pe┼éni─ů swoich potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci, l─Öków, maj─ůcy prawo by─ç tym, kim jest. Spo┼éecze┼ästwo doros┼éych, znajduj─ůce si─Ö w Poradni, powinno zapewni─ç realizacj─Ö wszystkich praw dziecka – by tworzy─ç warunki jego pe┼énego rozwoju.

Pracownicy jednostki, realizuj─ůc te cele, dzia┼éaj─ů w ramach obowi─ůzuj─ůcego prawa, przepisów wewn─Ötrznych danej instytucji oraz w┼éasnych kompetencji.


ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

§ 1

Ilekro─ç w niemniejszych Standardach jest mowa bez bli┼╝szego okre┼Ťlenia o:

1) Dyrektorze jednostki / Poradni– nale┼╝y przez to rozumie─ç Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce pe┼éni─ůcego funkcj─Ö na mocy powo┼éania Starosty Wielickiego.

2) Jednostce, Poradni– nale┼╝y przez to rozumie─ç Powiatow─ů Poradni─Ö Psychologiczno-Pedagogiczn─ů w Wieliczce;

3) pracowniku – nale┼╝y przez to rozumie─ç osob─Ö zatrudnion─ů na podstawie umowy o prac─Ö, umowy o dzie┼éo, umowy zlecenia umowy o wolontariacie, umowy sta┼╝owej;

4) partnerze wspó┼épracuj─ůcym ze Poradni─ů – nale┼╝y przez to rozumie─ç osoby wykonuj─ůce zadania zlecone na terenie jednostki na mocy odr─Öbnych przepisów;

5) ma┼éoletnim – zgodnie z kodeksem cywilnym nale┼╝y przez to rozumie─çka┼╝d─ů osob─Ö poni┼╝ej 18 roku ┼╝ycia korzystaj─ůc─ů z pomocy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wieliczce;

6) opiekunie ma┼éoletniego – nale┼╝y przez to rozumie─ç osob─Ö uprawnion─ů do reprezentacji
i stanowieniu o ma┼éoletnim, w szczególno┼Ťci jego przedstawiciela ustawowego;

7) przedstawiciel ustawowy – nale┼╝y przez to rozumie─ç rodzica b─ůd┼║ opiekuna posiadaj─ůcego pe┼éni─Ö w┼éadzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osob─Ö reprezentuj─ůc─ů dziecko, ustanowion─ů przez s─ůd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przys┼éuguje w┼éadza rodzicielska lub gdy rodzice nie ┼╝yj─ů);

8) zgodzie opiekuna ma┼éoletniego– nale┼╝y przez to rozumie─çzgod─Ö co najmniej jednego
z rodziców ma┼éoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia mi─Ödzy opiekunami ma┼éoletniego nale┼╝y poinformowa─ç ich o konieczno┼Ťci rozstrzygni─Öcia sprawy przez s─ůd rodzinny;

9) krzywdzeniu ma┼éoletniego – nale┼╝y rozumie─ç pope┼énienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkod─Ö ma┼éoletniego przez jak─ůkolwiek osob─Ö, w tym pracownika jednostki lub zagro┼╝enie dobra ma┼éoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:

a) przemoc fizyczna– jest to celowe uszkodzenie cia┼éa, zadawanie bólu lub gro┼║ba uszkodzenia cia┼éa. Skutkiem przemocy fizycznej mog─ů by─ç m. in. z┼éamania, siniaki, rany ci─Öte, poparzenia, obra┼╝enia wewn─Ötrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub mo┼╝e spowodowa─ç utrat─Ö zdrowia b─ůd┼║ te┼╝ zagra┼╝a─ç ┼╝yciu,

b) przemoc emocjonalna – to powtarzaj─ůce si─Ö poni┼╝anie, upokarzanie i o┼Ťmieszanie ma┼éoletniego, nieustanna krytyka, wci─ůganie ma┼éoletniego w konflikt osób doros┼éych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie ma┼éoletniemu wymaga┼ä
i oczekiwa┼ä, którym nie jest on w stanie sprosta─ç,

c) przemoc seksualna – to anga┼╝owanie ma┼éoletniego w aktywno┼Ť─ç seksualn─ů przez osob─Ö doros┼é─ů. Wykorzystywanie seksualne odnosi si─Ö do zachowa┼ä z kontaktem fizycznym (np. dotykanie ma┼éoletniego, wspó┼é┼╝ycie z ma┼éoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie ma┼éoletniemu materia┼éów pornograficznych, podgl─ůdanie, ekshibicjonizm),

d) przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego od┼╝ywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia,
w ramach ┼Ťrodków dost─Öpnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,

e) zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych ma┼éoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubra┼ä, schronienia, opieki medycznej, bezpiecze┼ästwa, braku dozoru nad wype┼énianiem obowi─ůzku ustawowego przedszkolnego lub szkolnego;

10) dane osobowe ma┼éoletniego– nale┼╝y przez to rozumie─ç wszelkie informacje umo┼╝liwiaj─ůce identyfikacj─Ö ma┼éoletniego;

11) osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Ma┼éoletnich – nale┼╝y przez to rozumie─ç wyznaczonego przez Dyrektora, pracownika sprawuj─ůcego nadzór nad realizacj─ů niniejszych Standardów (powo┼éanego Zarz─ůdzeniem Dyrektora jako przewodnicz─ůcego zespo┼éu ds. Standardów Ochrony Ma┼éoletnich);

12) osobie odpowiedzialnej za Internet – nale┼╝y przez to rozumie─çus┼éugodawc─Ö administruj─ůcego lokaln─ů sie─ç komputerow─ů oraz serwerem tej sieci, zobowi─ůzanego oddzieln─ů umow─ů o ┼Ťwiadczenie us┼éug w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczce.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PRACOWNIKÓW
W PPPP WIELICZKA

§ 2

1. Dyrektor Poradni, przed nawi─ůzaniem z osob─ů stosunku pracy zobowi─ůzany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby s─ů zamieszczone wRejestrze z dost─Öpem ograniczonym lub Rejestrze osób,w stosunku do których Pa┼ästwowa Komisja do spraw przeciwdzia┼éania wykorzystaniu seksualnemu ma┼éoletnich poni┼╝ej lat 15 wyda┼éa postanowienie o wpisie
w Rejestr;

1) Dyrektor Poradni uzyskuje informacje z Rejestru z dost─Öpem ograniczonym za po┼Ťrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwo┼Ťci. W pierwszej kolejno┼Ťci nale┼╝y za┼éo┼╝y─ç konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji;

2) rejestr osób, w stosunku do których Pa┼ästwowa Komisja do spraw przeciwdzia┼éania wykorzystaniu seksualnemu ma┼éoletnich poni┼╝ej lat 15 wyda┼éa postanowienie o wpisie
w Rejestr, jest ogólnodost─Öpny - nie wymaga zak┼éadania konta;

3) informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Dyrektor drukuje
i sk┼éada do cz─Ö┼Ťci A akt osobowych, zwi─ůzanych z nawi─ůzaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Pa┼ästwowa Komisja do spraw wyja┼Ťniania przypadków czynno┼Ťci skierowanych przeciwko wolno┼Ťci seksualnej i obyczajno┼Ťci wobec ma┼éoletniego poni┼╝ej lat 15, wyda┼éa postanowienie o wpisie w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukowa─ç stron─Ö internetow─ů, na której widnieje komunikat, ┼╝e dana osoba nie figuruje w rejestrze;

2. Dyrektor od kandydata pobiera informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralno┼Ťci;

1) je┼╝eli kandydat posiada obywatelstwo inne ni┼╝ polskie, wówczas powinien przed┼éo┼╝y─ç równie┼╝ informacj─Ö z rejestru karnego pa┼ästwa, którego jest obywatelem, uzyskiwan─ů do celów dzia┼éalno┼Ťci zawodowej lub wolontariacie, zwi─ůzanej z kontaktami
z ma┼éoletnimi, b─ůd┼║ informacj─Ö z rejestru karnego, je┼╝eli prawo tego pa┼ästwa nie przewiduje wydawania informacji dla wy┼╝ej wymienionych celów;

2) Dyrektor pobiera od kandydata o┼Ťwiadczenie o pa┼ästwie/pa┼ästwach (innych ni┼╝ Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwa┼é w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej;

3) je┼╝eli prawo pa┼ästwa, z którego ma by─ç przed┼éo┼╝ona informacja o niekaralno┼Ťci nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat sk┼éada, pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej, o┼Ťwiadczenie o tym fakcie wraz
z o┼Ťwiadczeniem, ┼╝e nie by┼é prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, i┼╝ dopu┼Ťci┼é si─Ö takich czynów zabronionych, oraz ┼╝e nie ma obowi─ůzku wynikaj─ůcego z orzeczenia s─ůdu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania si─Ö do zakazu zajmowania wszelkich lub okre┼Ťlonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub okre┼Ťlonych zawodów albo dzia┼éalno┼Ťci, zwi─ůzanych z wychowaniem, edukacj─ů, wypoczynkiem, leczeniem, ┼Ťwiadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacj─ů innych zainteresowa┼ä przez ma┼éoletnich, lub z opiek─ů nad nimi;

4) pod o┼Ťwiadczeniami sk┼éadanymi pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej sk┼éada si─Ö o┼Ťwiadczenie o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:Jestem ┼Ťwiadomy/a odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.O┼Ťwiadczenie to zast─Öpuje pouczenie organu o odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY ZAPEWNIAJ─äCE BEZPIECZNE RELACJE MI─śDZY
MAŁOLETNIM A PERSONELEM
POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W WIELICZCE

§ 3

1. Zasady bezpiecznych relacji personelu Poradni z małoletnim:

1) podstawow─ů zasad─ů wszystkich czynno┼Ťci podejmowanych przez personel Poradni jest

działanie dla dobra małoletniego i w jego interesie. Personel traktuje małoletniego z szacunkiem

oraz uwzgl─Ödnia jego godno┼Ť─ç i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec

małoletniego w jakiejkolwiek formie;

2) zasady bezpiecznych relacji personelu z ma┼éoletnim obowi─ůzuj─ů wszystkich pracowników, sta┼╝ystów i wolontariuszy;

2. Znajomo┼Ť─ç i zaakceptowanie zasad s─ů potwierdzone podpisaniem stosownego o┼Ťwiadczenia, zamieszczonego w Aktach Osobowych cz─Ö┼Ť─ç A.

3. Pracownik Poradni zobowi─ůzany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z ma┼éoletnim
i ka┼╝dorazowego rozwa┼╝enia, czy jego reakcja, komunikat b─ůd┼║ dzia┼éanie wobec ma┼éoletniego s─ů odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych ma┼éoletnich.

4. Pracownik Poradni w kontakcie z małoletnim:

1) zachowuje cierpliwo┼Ť─ç i odnosi si─Ö do ma┼éoletniego z szacunkiem;

2) uważnie wysłuchuje małoletnich i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji
i ich wieku;

3) nie zawstydza małoletniego, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;

4) nie krzyczy, chyba ┼╝e wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrze┼╝enie);

5) nie ujawnia dra┼╝liwych informacji o ma┼éoletnim osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to równie┼╝ ujawniania jego wizerunku (Konwencja o Prawach Dziecka przyj─Öta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989).

6) Pracownik Poradni nie mo┼╝e utrwala─ç wizerunków ma┼éoletnich w celach prywatnych, równie┼╝ zawodowych, je┼╝eli opiekun ma┼éoletniego nie wyrazi┼é na to pisemnej zgody.

5. Decyzje dotycz─ůce ma┼éoletniego powinny zawsze uwzgl─Ödnia─ç jego dobro, ale równie┼╝ bra─ç pod uwag─Ö bezpiecze┼ästwo pozosta┼éych ma┼éoletnich.

6. Ma┼éoletni ma prawo do prywatno┼Ťci, odst─ůpienie od zasad poufno┼Ťci ka┼╝dorazowo musi by─ç uzasadnione, a ma┼éoletni o takim fakcie powinien by─ç jak najszybciej poinformowany.

7. Pracownik Poradni mo┼╝e pozosta─ç z ma┼éoletnim sam w gabinecie na czas bada┼ä lub zaj─Ö─ç, tylko za jego zgod─ů.

8. Pracownikowi Poradni nie wolno w obecno┼Ťci ma┼éoletnich niestosownie ┼╝artowa─ç, u┼╝ywa─ç wulgaryzmów, wykonywa─ç obra┼║liwych gestów, wypowiada─ç tre┼Ťci o zabarwieniu seksualnym.

9. Pracownikowi Poradni nie wolno wykorzystywa─ç przewagi fizycznej ani stosowa─ç gró┼║b.

10. Pracownik Poradni zobowi─ůzany jest do równego traktowania ma┼éoletnich, niezale┼╝nie od ich p┼éci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy te┼╝ niepe┼énosprawno┼Ťci.

11. Pracownik Poradni zobowi─ůzany jest do zachowania w poufno┼Ťci informacji uzyskanych
w zwi─ůzku z pe┼énion─ů funkcj─ů lub wykonywan─ů prac─ů, dotycz─ůcych zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych, seksualno┼Ťci, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, pogl─ůdów politycznych, przekona┼ä religijnych lub ┼Ťwiatopogl─ůdów ma┼éoletnich.

12. Ma┼éoletni ma prawo do prywatno┼Ťci, odst─ůpienie od zasad poufno┼Ťci ka┼╝dorazowo musi by─ç uzasadnione, a ma┼éoletni o takim fakcie powinien by─ç jak najszybciej poinformowany.

§ 4

Pracownikowi Poradni bezwzgl─Ödnie zabrania si─Ö (pod gro┼║b─ů kary, w tym wi─Özienia i utraty pracy):

1) nawi─ůzywa─ç relacji seksualnych z ma┼éoletnim;

2) sk┼éada─ç ma┼éoletniemu propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym równie┼╝ udost─Öpniania takich tre┼Ťci;

3) proponowa─ç ma┼éoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych u┼╝ywek (narkotyków, tzw. dopalaczy).

§ 5

1. Pracownik zobowi─ůzany jest do zapewnienia ma┼éoletniemu stosownej pomocy, w sytuacji, kiedy poczuje si─Ö niekomfortowo, zgodnie z instrukcj─ů jej udzielania.

2. Standardy Ochrony Ma┼éoletnich, obowi─ůzuj─ůce w Poradni s─ů dost─Öpne na stronie internetowej Jednostki oraz w sekretariacie do wgl─ůdu osób zainteresowanych.

3. W przypadku, kiedy pracownik zauwa┼╝y niepokoj─ůce zachowanie lub sytuacj─Ö, zobowi─ůzany jest post─Öpowa─ç zgodnie z instrukcj─ů post─Öpowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania dyrekcji Jednostki.

§ 6

1. Każde przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.

2. Nie można małoletniego popychać, bić, szturchać, itp.

3. Pracownikowi nie wolno dotyka─ç ma┼éoletniego w sposób, który móg┼éby zosta─ç nieprawid┼éowo zinterpretowany. Je┼Ťli w odczuciu pracownika, ma┼éoletni potrzebuje np. przytulenia, powinien mie─ç ka┼╝dorazowo uzasadnienie zaistnia┼éej sytuacji oraz swojego zachowania wzgl─Ödem ma┼éoletniego.

4. Kontakt fizyczny z ma┼éoletnim nigdy nie mo┼╝e by─ç niejawny b─ůd┼║ ukrywany, wi─ůza─ç si─Ö
z jak─ůkolwiek gratyfikacj─ů ani wynika─ç z relacji w┼éadzy.

5. Pracownik, który ma ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, i┼╝ ma┼éoletni dozna┼é jakiej┼Ť krzywdy np. zn─Öcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowi─ůzany jest do zachowania szczególnej ostro┼╝no┼Ťci
w kontaktach z ma┼éoletnim, wykazuj─ůc zrozumienie i wyczucie.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z małoletnim.
Do sytuacji takich zaliczy─ç mo┼╝na:

1) pomoc ma┼éoletniemu z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w czynno┼Ťciach higienicznych, je┼Ťli typ niepe┼énosprawno┼Ťci tego wymaga, a ma┼éoletni/jego opiekun wyrazi zgod─Ö;

2) pomoc ma┼éoletniemu z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w spo┼╝ywaniu posi┼éków;

3) pomoc ma┼éoletniemu z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w poruszaniu si─Ö po Poradni.

§ 7

1. Kontakt poza godzinami pracy i stosunkiem wynikaj─ůcym z zakresu obowi─ůzków zatrudnionego z ma┼éoletnim jest co do zasady zabroniony.

2. Nie wolno zapraszać małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, spotkania z małoletnim lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie Poradni.

3. Je┼Ťli zachodzi konieczno┼Ť─ç kontaktu z ma┼éoletnim, opiekunem lub te┼╝ nauczycielem poza godzinami pracy Poradni, dozwolone s─ů ┼Ťrodki:

1) telefon (prywatny lub służbowy);

2) służbowy e-mail;

4. Je┼Ťli pracownik musi spotka─ç si─Ö z ma┼éoletnim poza godzinami pracy Poradni (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie dyrekcji oraz odnotowanie takiej informacji w karcie pacjenta. Opiekun musi wyrazi─ç na taki kontakt zgod─Ö.

5. W przypadku, gdy pracownika ┼é─ůcz─ů z ma┼éoletnim lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowi─ůzany on jest do zachowania pe┼énej poufno┼Ťci, w szczególno┼Ťci do utrzymania w tajemnicy spraw dotycz─ůcych innych ma┼éoletnich, opiekunów i pracowników.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO PRZEZ PRACOWNIKA,
OSOB─ś TRZECI─ä, INNEGO MA┼üOLETNIEGO LUB OPIEKUNA

§ 8

1. Pracownicy Poradni posiadaj─ů wiedz─Ö i w ramach wykonywanych obowi─ůzków zwracaj─ů uwag─Ö na czynniki ryzyka krzywdzenia ma┼éoletnich. Takie jak:

1) małoletni jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie;

2) ma┼éoletni kradnie jedzenie, pieni─ůdze itp.;

3) małoletni żebrze - małoletni jest głodny;

4) ma┼éoletni nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepie┼ä, okularów itp.;

5) ma┼éoletni nie ma odzie┼╝y i butów dostosowanych do warunków atmosferycznych;

6) ma┼éoletni ma widoczne obra┼╝enia cia┼éa (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyja┼Ťni─ç. Obra┼╝enia s─ů w ró┼╝nej fazie gojenia;

7) podawane przez ma┼éoletniego wyja┼Ťnienia dotycz─ůce obra┼╝e┼ä wydaj─ů si─Ö niewiarygodne, niemo┼╝liwe, niespójne itp., ma┼éoletni cz─Östo je zmienia;

8) małoletni nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;

9) małoletni boi się rodzica lub opiekuna, boi się powrotu do domu;

10) małoletni wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;

11) ma┼éoletni cierpi na powtarzaj─ůce si─Ö dolegliwo┼Ťci somatyczne: bóle brzucha, g┼éowy, md┼éo┼Ťci itp.;

12) małoletni jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny itp. lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samo okalecza się itp.;

13) ma┼éoletni osi─ůga s┼éabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich mo┼╝liwo┼Ťci;

14) ma┼éoletni ucieka w ┼Ťwiat wirtualny (gry komputerowe, Internet);

15) ma┼éoletni u┼╝ywa ┼Ťrodków psychoaktywnych;

16) ma┼éoletni nadmiernie szuka kontaktu z doros┼éym (tzw. „lepko┼Ť─ç” ma┼éoletniego);

17) w pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu ma┼éoletniego zaczynaj─ů dominowa─ç elementy/motywy seksualne;

18) małoletni jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku;

19) małoletni ucieka z domu;

20) nast─ůpi┼éa nag┼éa i wyra┼║na zmiana zachowania ma┼éoletniego;

21) ma┼éoletni mówi o przemocy.

2. Je┼╝eli z objawami u ma┼éoletniego wspó┼éwyst─Öpuj─ů okre┼Ťlone zachowania rodziców lub opiekunów, to podejrzenie, ┼╝e ma┼éoletni jest krzywdzony jest szczególnie uzasadnione. Niepokoj─ůce zachowania rodziców to:

1) rodzic (opiekun) podaje nieprzekonuj─ůce lub sprzeczne informacje lub odmawia wyja┼Ťnie┼ä przyczyn obra┼╝e┼ä ma┼éoletniego;

2) rodzic (opiekun) odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem ma┼éoletniego;

3) rodzic (opiekun) mówi o ma┼éoletnim w negatywny sposób, ci─ůgle obwinia, poni┼╝a, strofuje ma┼éoletniego (np.: u┼╝ywaj─ůc obra┼║liwych okre┼Ťle┼ä);

4) rodzic (opiekun) poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego;

5) rodzic (opiekun) nie interesuje się losem i problemami małoletniego;

6) rodzic (opiekun) cz─Östo nie potrafi poda─ç miejsca, w którym aktualnie przebywa ma┼éoletni;

7) rodzic (opiekun) jest apatyczny, pogr─ů┼╝ony w depresji;

8) rodzic (opiekun) zachowuje si─Ö agresywnie;

9) rodzic (opiekun) ma zaburzony kontakt z rzeczywisto┼Ťci─ů np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji;

10) rodzic (opiekun) wypowiada si─Ö niespójnie;

11) rodzic (opiekun) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym;

12) rodzic (opiekun) nie ma ┼Ťwiadomo┼Ťci lub neguje potrzeby ma┼éoletniego;

13) rodzic (opiekun) faworyzuje jedno z rodzeństwa;

14) rodzic (opiekun) nadu┼╝ywa alkoholu, narkotyków lub innych ┼Ťrodków odurzaj─ůcych.

3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy Poradni podejmuj─ů rozmow─Ö
z rodzicami, przekazuj─ůc informacje na temat dost─Öpnej oferty wsparcia i motywuj─ůc ich do szukania stosownej pomocy.

4. Pracownicy Poradni wydaj─ů ma┼éoletniego po przeprowadzonym badaniu tylko i wy┼é─ůcznie osobie, która nie przejawia zachowa┼ä opisanych w § 8 ust 2 pkt 8-11. W opisanych sytuacjach dziecko mo┼╝e odebra─ç drugi rodzic lub interwencj─Ö przejmuje policja, po zg┼éoszeniu sytuacji przez pracownika Poradni.

§ 9

1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ma┼éoletniego przez pracownika Poradni, tj. pracownicy Poradni, wolontariusze, sta┼╝y┼Ťci, organizacje i firmy wspó┼épracuj─ůce ze Poradni─ů:

1) je┼Ťli pracownik podejrzewa, ┼╝e ma┼éoletni do┼Ťwiadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagro┼╝one jest jego ┼╝ycie, zobowi─ůzany jest do zapewnienia ma┼éoletniemu bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzaj─ůcej zagro┼╝enie. Pracownik zobowi─ůzany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997 , a w przypadku podejrzenia innych przest─Öpstw do poinformowania policji lub prokuratury o mo┼╝liwo┼Ťci pope┼énienia przest─Öpstwa. W przypadku zawiadomienia telefonicznego pracownik zobowi─ůzany jest poda─ç swoje dane, dane ma┼éoletniego oraz dane osoby podejrzanej
o krzywdzenie ma┼éoletniego oraz opis sytuacji z najwa┼╝niejszymi faktami. W przypadku zawiadomienia o mo┼╝liwo┼Ťci pope┼énienia przest─Öpstwa zawiadomienie adresuje si─Ö do najbli┼╝szej jednostki, w zawiadomieniu podaje si─Ö dane jak w przypadku zawiadomienia telefonicznego;

2) je┼Ťli pracownik podejrzewa, ┼╝e ma┼éoletni do┼Ťwiadczy┼é jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej przez innego pracownika Poradni (np. popychanie, klapsy, poni┼╝anie, o┼Ťmieszanie), zobowi─ůzany jest do zadbania o bezpiecze┼ästwo ma┼éoletniego i odseparowania go od osoby krzywdz─ůcej. Nast─Öpnie powinien zawiadomi─ç dyrekcj─Ö, aby ta mog┼éa zako┼äczy─ç wspó┼éprac─Ö z osob─ů krzywdz─ůc─ů;

3) je┼Ťli pracownik zauwa┼╝y inne niepokoj─ůce zachowania wobec ma┼éoletniego np. krzyki, niestosowne komentarze, zobowi─ůzany jest zadba─ç o bezpiecze┼ästwo ma┼éoletniego
i odseparowa─ç go od osoby podejrzanej o krzywdzenie. Poinformowanie dyrekcji, aby mog┼éa przeprowadzi─ç rozmow─Ö dyscyplinuj─ůc─ů, a w razie konieczno┼Ťci zako┼äczy─ç wspó┼éprac─Ö.

2. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ma┼éoletniego przez inn─ů osob─Ö nieletni─ů:

1) je┼Ťli pracownik podejrzewa, ┼╝e ma┼éoletni do┼Ťwiadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagro┼╝one jest jego ┼╝ycie, zobowi─ůzany jest do zapewnienia ma┼éoletniemu bezpiecznego miejsca. Ponadto, zawiadamia dyrekcj─Ö, aby przeprowadzi┼éa rozmow─Ö, a je┼Ťli to niemo┼╝liwe sam przeprowadza rozmow─Ö z opiekunami ma┼éoletniego i osoby nieletniej podejrzanej o czyn zabroniony (je┼Ťli s─ů to osoby korzystaj─ůce równolegle ze wsparcia Poradni, np. podczas zaj─Ö─ç grupowych). Jednocze┼Ťnie powiadamia najbli┼╝szy s─ůd rodzinny lub policj─Ö wysy┼éaj─ůc zawiadomienie o mo┼╝liwo┼Ťci pope┼énienia przest─Öpstwa, podaj─ůc dane jak
w przypadku opisanym w § 9 ust.1;

2) je┼Ťli pracownik podejrzewa, ┼╝e ma┼éoletni do┼Ťwiadczy┼é jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby nieletniej, zobowi─ůzany jest do zadbania o bezpiecze┼ästwo ma┼éoletniego i odseparowania go od osoby krzywdz─ůcej. Ponadto zawiadamia dyrekcj─Ö, aby przeprowadzi┼éa rozmow─Ö, a je┼Ťli to niemo┼╝liwe sam przeprowadza rozmow─Ö z opiekunami ma┼éoletniego i osoby nieletniej podejrzanej i opracowuje dzia┼éania naprawcze. W przypadku braku poprawy powiadamia lokalny s─ůd rodzinny, wysy┼éaj─ůc wniosek o wgl─ůd w sytuacj─Ö rodziny.

3. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez jego opiekuna:

1) je┼Ťli pracownik podejrzewa, ┼╝e ma┼éoletni do┼Ťwiadczy┼é przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej ze strony opiekuna, lub ma┼éoletni informuje o takim zaj┼Ťciu pracownika poradni, zobowi─ůzany on jest do zadbania o bezpiecze┼ästwo ma┼éoletniego. Ponadto zawiadamia dyrekcj─Ö Poradni. Pracownik zobowi─ůzany jest do uruchomienia procedury NK, zgodnie z przyj─Öt─ů w Jednostce Procedur─ů Post─Öpowania przy uruchomieniu Niebieskiej Karty za┼é─ůcznik nr 5.

2) je┼Ťli pracownik podejrzewa, ┼╝e ma┼éoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo, powinien zadba─ç o bezpiecze┼ästwo ma┼éoletniego. Powinien powiadomi─ç dyrekcj─Ö oraz porozmawia─ç z opiekunem, proponuj─ůc mu mo┼╝liwo┼Ť─ç wsparcia psychologicznego. W przypadku braku wspó┼épracy opiekuna lub powtarzaj─ůcej si─Ö zaniedba┼ä, zobowi─ůzany jest do powiadomienia w┼éa┼Ťciwego o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej (na pi┼Ťmie lub mailowo).

§ 10

1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia małoletniego należy uzupełnić Kartę Interwencji.

2. Kart─Ö za┼é─ůcza si─Ö do akt osobowych ma┼éoletniego. W przypadku podejrze┼ä wobec pracownika, równie┼╝ do akt osobowych pracownika Poradni. Kart─Ö Interwencji za┼é─ůcznik nr 4 niniejszej procedury .

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

§ 11

Dane osobowe ma┼éoletniego podlegaj─ů ochronie na zasadach okre┼Ťlonych w Ustawie z dna 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz w wewn─Ötrznych Politykach Bezpiecze┼ästwa Danych i Informacji;

1) pracownik Poradni ma obowi─ůzek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dost─Öpem;

2) dane osobowe ma┼éoletniego s─ů udost─Öpniane wy┼é─ůcznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odr─Öbnych przepisów;

3) pracownik Poradni jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ma┼éoletniego zgodnie z zakresem przepisów prawa, zawartej umowy i nadanym upowa┼╝nieniem. Pracownik udost─Öpnienia dane osobowe w ramach wykonywanych obowi─ůzków i przepisów prawa np. wzgl─Ödem zespo┼éu interdyscyplinarnego.

4) udost─Öpnianie danych osobowych szczególnej kategorii, o którym mowa w art. 9 rozporz─ůdzenia RODO ma┼éoletniego, podmiotom lub osobom „trzecim” jest konsultowane
z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, powołanym przez Administratora.

§ 12

Pracownik Poradni mo┼╝e wykorzysta─ç informacje o ma┼éoletnim w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wy┼é─ůcznie z zachowaniem anonimowo┼Ťci ma┼éoletniego oraz w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy identyfikacj─Ö ma┼éoletniego.

§ 13

1. Pracownik Poradni nie udost─Öpnia przedstawicielom mediów informacji o ma┼éoletnim, ani o jego opiekunie.

2. Pracownik Poradni nie kontaktuje przedstawicieli mediów z ma┼éoletnim, nie wypowiada si─Ö
w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie ma┼éoletniego lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy tak┼╝e sytuacji, gdy pracownik Poradni jest prze┼Ťwiadczony, ┼╝e jego wypowied┼║ nie jest w ┼╝aden sposób utrwalana.

§ 14

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Poradni. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor.

2. Dyrektor Poradni, podejmuj─ůc decyzj─Ö, o której mowa w punkcie poprzedzaj─ůcym, poleca pracownikowi sekretariatu przygotowa─ç wybrane pomieszczenie w celu realizacji materia┼éu medialnego w taki sposób, by uniemo┼╝liwi─ç filmowanie przebywaj─ůcych na terenie Poradni ma┼éoletnich.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

§ 15

Pracownicy Poradni uznaj─ůc prawo ma┼éoletniego do prywatno┼Ťci i ochrony dóbr osobistych, zapewniaj─ů ochron─Ö wizerunku ma┼éoletniego.

§ 16

1. Pracownikowi Poradni nie wolno umo┼╝liwia─ç przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku ma┼éoletniego (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie Poradni bez pisemnej zgody opiekuna ma┼éoletniego.

2. W celu uzyskania zgody opiekuna małoletniego na utrwalanie wizerunku małoletniego, pracownik Poradni może skontaktować się z opiekunem małoletniego i ustalić procedurę uzyskania zgody.

3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna ma┼éoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

4. Je┼╝eli wizerunek ma┼éoletniego stanowi jedynie szczegó┼é ca┼éo┼Ťci, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku ma┼éoletniego nie jest wymagana.

§ 17

1. Upublicznienie przez pracownika Poradni wizerunku małoletniego utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna małoletniego.

2. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy małoletniego oraz opiekuna poinformować
o tym, gdzie b─Ödzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontek┼Ťcie b─Ödzie wykorzystywany (np. ┼╝e umieszczony zostanie na stronie internetowej Poradni / Facebooku Poradni) w celach promocyjnych.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
Z DOST─śPEM DO SIECI INTERNET.

PROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED TREŚCIAMI

SZKODLIWYMI I ZAGRO┼╗ENIAMI W SIECI INTERNET

ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

§ 18.

1. Poradnia zapewnia dost─Öp do Internetu wy┼é─ůcznie pracownikom oraz wy┼é─ůcznie na komputerach s┼éu┼╝bowych.

2. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Poradni:

1) Poradnia zapewnia personelowi mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Internetu w czasie pracy;

2) sie─ç Poradni jest monitorowania;

3) sie─ç Poradni jest zabezpieczona zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi Standardami Ochrony Ma┼éoletnich. Za zabezpieczenie odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora. Do zada┼ä tej osoby nale┼╝y mi─Ödzy innymi:

a) zabezpieczenie sieci przed niebezpiecznymi te┼Ťciami,

b) instalacja oraz aktualizacja oprogramowania,

c) przynajmniej raz na kwarta┼é sprawdzanie, czy na komputerach pod┼é─ůczonych do Internetu nie znajduj─ů si─Ö niebezpieczne tre┼Ťci. W przypadku znalezienia niebezpiecznych tre┼Ťci, wyznaczony pracownik stara si─Ö ustali─ç kto korzysta┼é z komputera w czasie ich wprowadzenia;

4) w przypadku dost─Öpu ma┼éoletniego do komputera i zada┼ä realizowanych pod nadzorem pracownika Poradni, ma on obowi─ůzek informowania ma┼éoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

ROZDZIAŁ 8

PROCEDURY OKRE┼ÜLAJ─äCE ZAK┼üADANIE „NIEBIESKIEJ KARTY”

§ 19

1. G┼éównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez Poradni─Ö, ale te┼╝ tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodzin─ů.

2. Je┼Ťli do jakiegokolwiek pracownika w Poradni przyjdzie ma┼éoletni i zg┼éosi, i┼╝ wobec niego stosowana jest przemoc, pracownik ten powinien wszcz─ů─ç procedur─Ö „Niebieskiej Karty”. Ka┼╝de powzi─Öcie informacji o zaistnieniu przemocy nakazuje rozpocz─ů─ç dzia┼éania. Rozpocz─Öcie dzia┼éania mo┼╝e by─ç poprzedzone konsultacj─ů z inn─ů osob─ů merytorycznie uprawnion─ů i upowa┼╝nion─ů w ramach niniejszej procedury.

3. Procedura „Niebieskiej Karty” stosowana jest ka┼╝dorazowo w sytuacjach podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia ma┼éoletniego opisanych w rozdziale 3.

4. Procedura post─Öpowania w przypadku za┼éo┼╝enia „Niebieskiej Karty” stanowi oddzielny dokument Poradni (za┼é─ůcznik nr 5).

5. Informacje dla osób doznaj─ůcych przemocy domowej zosta┼éy opisane w za┼é─ůczniku nr 1 procedury skróconej.

ROZDZIAŁ 9

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH

ORAZ ZAKRES

KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU PORADNI DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MA┼üOLETNICH

§ 20

1. Procedura aktualizowania Standardów odbywa si─Ö nie rzadziej ni┼╝ raz na 2 lata.

2. Dyrektor Poradni Zarz─ůdzeniem Dyrektora powo┼éuje Zespó┼é ds. Standardów Ochrony Ma┼éoletnich, wyznaczaj─ůc Przewodnicz─ůcego Zespo┼éu jako osob─Ö odpowiedzialn─ů za Standardy Ochrony Ma┼éoletnich.

3. Osoba wyznaczona przez Przewodnicz─ůcego Zespo┼éu ds. Standardów Ochrony Ma┼éoletnich monitoruje realizacj─Ö Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany
w Standardach, prowadz─ůc równocze┼Ťnie rejestr zg┼éosze┼ä i proponowanych zmian.

4. Zespó┼é ds. Standardów Ochrony Ma┼éoletnich odpowiedzialny jest za realizacj─Ö Standardów zobowi─ůzany jest do przeprowadzania w┼Ťród pracowników Poradni (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór okre┼Ťlony zosta┼é w za┼é─ůczniku nr 2.

5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna w Zespole ds. Standardów Ochrony Ma┼éoletnich opracowuje wype┼énione ankiety oraz sporz─ůdza z nich raport, który przedstawia Dyrektorowi Poradni.

6. W ankiecie pracownicy Poradni mog─ů proponowa─ç zmiany Standardów oraz wskazywa─ç naruszenia Standardów w Poradni.

7. Zespó┼é ds. Standardów Ochrony Ma┼éoletnich koordynuje przestrzeganie Standardów przez pracowników Poradni.

8. Je┼Ťli Zespó┼é uzna, ┼╝e aktualizacja przyczyni si─Ö do lepszej realizacji Standardów, b─ůd┼║ pozwoli na szybsze reagowanie, zg┼éasza to Dyrektorowi Jednostki.

9. Dyrektor wprowadza do Standardów niezb─Ödne zmiany i og┼éasza pracownikom Poradni nowe brzmienie Standardów Ochrony Ma┼éoletnich przed krzywdzeniem.

ROZDZIAŁ 10

ZASADY UDOST─śPNIANIA RODZICÓM I MA┼üOLENIM STANDARDÓW
DO ZAPOZNANIA SI─ś Z NIMI I ICH STOSOWANIA

§ 21

1. Dokument „Standardy Ochrony Ma┼éoletnich” jest dokumentem Poradni ogólnodost─Öpnym dla personelu Poradni, ma┼éoletnich oraz ich opiekunów.

2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Poradni oraz dost─Öpny w Sekretariacie
i pokoju socjalnym pracowników.

ROZDZIAŁ 11

MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MA┼üOLETNICH

§ 22

1. Osob─ů odpowiedzialn─ů za monitorowanie realizacji niniejszych Standardów Ochrony Ma┼éoletnich w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w jest Zespó┼é ds. Standardów Ochrony Ma┼éoletnich.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 s─ů odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Standardów, reagowanie na sygna┼éy naruszenia Standardów oraz za proponowanie zmian w Standardach Ochrony Ma┼éoletnich.

3. Szczegó┼éowy opis „Standardów Ochrony Ma┼éoletnich”, który mo┼╝e s┼éu┼╝y─ç za materia┼é informacyjny stanowi za┼é─ůcznik nr 3.

ROZDZIAŁ 12

ZAPISY KOŃCOWE

§ 23

1. Standardy Ochrony Ma┼éoletnich wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem ich og┼éoszenia.

2. Og┼éoszenie nast─Öpuje w sposób dost─Öpny dla pracowników Poradni, ma┼éoletnich i ich opiekunów, w szczególno┼Ťci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Poradni.

Dokumentacja wspó┼étworz─ůca polityk─Ö ochrony dzieci:

1) Statut Poradni;

2) Procedury post─Öpowania w sytuacjach kryzysowych.

3) Wewn─Ötrze Polityki Ochrony Danych Osobowych.

4) Inne wewn─Ötrzne procedury okre┼Ťlaj─ůce zasady bezpiecze┼ästwa.

Za┼é─ůcznik nr 1

Za┼é─ůcznik nr 2

Za┼é─ůcznik nr 3

Za┼é─ůcznik nr 4

Za┼é─ůcznik nr 5


Powr├│t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI