Metody pracy z małym dzieckiem

Do najczęściej stosowanych metod pracy z małym dzieckiem i jego rodziną można zaliczyć:

 • Wczesna interwencja oparta na leczeniu domowym, 
 • Terapia przez sztukę, 
 • Terapia zabawą,
 • Niedyrektywna terapia zabawowa,
 • Metoda odzwierciedlenia zachowań dzieci i zabaw z wykorzystaniem materiałów nieustrukturyzowanych.

Metodami wspierającymi, stosowanymi w przypadku dzieci z grupy wysokiego ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego są:

 • Metoda NDT – Bobath,
 • Metoda Glenna Domana,
 • Kinezyterapia psychoruchowa,
 • Terapia integracji sensorycznej (SI),
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Masaż Shantali,
 • Metoda M. i Ch. Knillów. 

W naszej Poradni dbamy o pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Działania te są podejmowane od momentu wykrycia niepełnosprawności oraz uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i są kontynuowane do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.). W ramach wczesnego wspomagania świadczymy także pomoc i wsparcie rodzicom - w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Dziecko w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestniczy w zajęciach indywidualnych lub grupowych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Nasza Poradnia dysponuje bogato wyposażoną Salą Doświadczania Świata oraz Salą Integracji Sensorycznej.


Powrót