Wskazówki do pracy z dzieckiem

Dysleksja Szkoła powinna zapewnić każdemu dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, jeśli to potrzebne, także w wyrównawczych.

 

Nauczyciel powinien: przeczytać dokładnie opinię, dostosowywać do potrzeb dziecka metody, formy pracy oraz wymagania edukacyjne w sposób wskazany w opinii  ustalić z rodzicami zakres i formy pracy z dzieckiem w domu (w przypadku ucznia starszego ustalić to z samym uczniem okresowo ukierunkowywać i kontrolować tą pracę.

 

Dostosowanie form, metod pracy oraz wymagań edukacyjnych powinno obejmować następujące działania:                                    

 • jeśli to możliwe posadzić ucznia w ławce blisko tablicy
 • uwzględniać trudności w pamięciowym opanowaniu wierszy, wzorów, definicji, liczenia ( tabliczka mnożenia) a opanowanie poszczególnych elementów programu rozłożyć w dłuższym czasie i często utrwalać
 • zwiększyć ilość czasu na rozwiązywanie zadań, sprawdzianów lub zmniejszyć ilość zadań, które na sprawdzianie uczeń musi rozwiązać w określonym czasie aby otrzymać pozytywna ocenę
 • stosować przejrzysty  układ graficzny sprawdzianów, testów
 • w trakcie pisania sprawdzianów, testów, upewnić się czy uczeń zdążył przeczytać treść zadania i czy prawidłowo ja zrozumiał
 • nie wymagać czytania całości czytanki czy lektury- wystarczy jeśli uczeń opanuje płynnie tylko część tekstu, co nie zwalnia go od znajomości treści całości. W poznaniu całości treści powinni pomóc rodzice (czytanie dziecku pozostałej  części na głos)
 • nie wymagać czytania głośnego nowego tekstu , zwłaszcza wobec całej klasy ani też recytowania z zastosowaniem intonacji, tempa, pauz
 • nie wymagać opowiadania treści lektury na forum klasy
 • nie wyrywać ucznia do odpowiedzi, dać mu czas na zastanowienie się a jeśli to możliwe ( dzieci młodsze) stosować naprowadzanie
 • przy ocenianiu ustnych odpowiedzi brać pod uwagę trudności ucznia w budowaniu wypowiedzi wielozdaniowych
 • uwzględniać trudności w poprawnym zapisie liczb ( przestawianie, opuszczanie, mylenie)
 • nie dyskwalifikować prac pisemnych za błędy, jeśli tok rozumowania jest prawidłowy
 • poprawność  ortograficzną prac pisemnych oceniać jakościowo
 • dyktanda zastępować ćwiczeniami w przepisywaniu ( dzieci młodsze) i pisaniu z bezpośredniej pamięci wzrokowej
 • nie oceniać poziomu graficznego prac i estetyki zeszytów a w przypadku nieczytelnego pisma zezwolić uczniowi na pisanie drukiem lub półdrukiem a także przygotowywanie zadań domowych na komputerze
 • zróżnicować formy sprawdzania wiadomości, odpytywać ustnie, z ławki, na bieżąco, często oceniać prace domowe
 • w nauce języków obcych uwzględnić trudności ucznia ( z  budowaniem wypowiedzi słownych, odróżnianiem wyrazów podobnych wzrokowo lub dźwiękowo, nieprawidłowa wymową, z rozumienie i zapamiętaniem tekstu nagranego na taśmę czy płytkę CD, zapamiętaniem słówek,  zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej)
 • stwarzać możliwość częstego powtarzania i utrwalania wiadomości
 • uwzględniać trudności dziecka także na innych lekcjach:

geometrii (stosowanie wzorów, obliczanie pola, objętości itp., figury i bryły)

geografii (kierunki świata, orientacja na mapie)

języka polskiego ( ustne i pisemne redagowanie opisów, opowiadań, przebiegu akcji, kolejności zdarzeń)

historii (chronologia, daty, orientacja na mapie)

fizyka, chemia (zapamiętanie wzorów, definicji, łańcuchów reakcji)

matematyka (mylenie znaków nierówności, nieprawidłowe umieszczanie przecinka, przestawianie cyfr, nieprawidłowy zapis wyniku mimo poprawnego toku rozumowania, trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia, liczeniu pamięciowym itp.)

 

Ponadto:

 • pomagać dziecku budować jego pozytywny wizerunek
 • dbać by nie straciło ono poczucia własnej wartości ( pomagają w tym drobne sukcesy, docenione pochwałą)
 • unikać porównywania z innymi uczniami
 • podkreślać jego sukcesy
 • dawać szanse na wyróżnienie się  na jakimś innym polu

  

 

Najważniejsze: 

Od początku edukacji szkolnej uświadamiać rodzicom a następnie także coraz starszemu dziecku, że dostosowanie wymagań to nie są mniejsze wymagania! Dostosowując obniżamy faktycznie wymagania z niektórych elementów edukacji szkolnej natomiast podwyższamy wymagania dotyczące systematycznej dodatkowej pracy w domu nad powtórzeniem i utrwaleniem tego, czego dziecko nauczyło się na lekcji.


Powrót