Zespół orzekający

PODSTAWA PRAWNA


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce działa Zespół Orzekający, który prowadzi specjalistyczne orzecznictwo. Podstawę prawną funkcjonowania Zespołu Orzekającego stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017.1743).

 

RODZAJE ORZECZEŃ


I. Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:
1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

 • niesłyszącym i słabo słyszącym
 • niewidzącym i słabo widzącym
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
 • z niepełnosprawnością sprzężoną

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
4. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
5. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim.
6. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 

 

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

II. Zespół orzekający wydaje:
1. Wszystkie rodzaje orzeczeń uczniom szkół i wychowankom przedszkoli mających siedzibę na terenie powiatu wielickiego.
2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zamieszkujących w obrębie powiatu wielickiego i nie uczęszczających do przedszkola.
3. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących w powiecie wielickim.
4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego.

III. Jeżeli poradnia nie jest właściwą do rozpatrzenia sprawy – wówczas wniosek wraz z załącznikami wysyła się do Zespołu Orzekającego właściwego do rozpatrzenia sprawy jednocześnie zawiadamiając o tym Wnioskodawcę.SKŁAD ZESPOŁU

IV. Zespół orzekający powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor poradni - jako przewodniczący zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny. 

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

V. Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, a w przypadku pełnoletniego ucznia – na jego wniosek (formularze wniosków – kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju).

VI. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarza specjalisty właściwego ze względu na problemy zdrowotne dziecka (formularz zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia lekarza okulisty).

UWAGA: Zaświadczenie musi być wypełnione we wszystkich punktach, w przeciwnym razie zostanie zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.

Zaświadczenie lekarskie musi zawierać:
1. W przypadku kształcenia specjalnego / wczesnego wspomagania rozwoju dziecka :
a. pieczęć nagłówkową placówki medycznej oraz pieczątkę i podpis lekarza;
b. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz zamieszkania;
c. rozpoznanie, opis przebiegu choroby, ocenę wyniku dotychczasowego leczenia i rokowania;
d. w przypadku dysfunkcji wzroku – uszczegółowienie diagnozy i określenie:

 • ostrości wzroku – z korektą i bez,
 • stereopsji;
 • pola widzenia;
 • ewentualnych dodatkowych wad;

oraz określenie wpływu stwierdzonych deficytów na techniki szkolne z zaleceniami do pracy.

2. W przypadku nauczania indywidualnego – informacje wymienione w punkcie 1 a-c, oraz ponadto:
a. stwierdzenie czy dziecko wymaga nauczania indywidualnego;
b. określenie warunków nauczania indywidualnego wraz z uzasadnieniem;
c. określenie okresu w jakim stan zdrowia znacznie utrudnia / uniemożliwia dziecku uczęszczanie do szkoły (minimum 30 dni);
d. informację, czy stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w wybranych zajęciach z klasą oraz określenie na jakie zajęcia dziecko może uczęszczać;
e. drugą pieczątkę i podpis lekarza (lekarz potwierdza swoim podpisem informacje na obu stronach zaświadczenia);
f. uczniowie uczący się zawodu dołączają zaświadczenie lekarza medycyny pracy informujące o braku przeciwwskazań do kontynuacji praktycznej nauki zawodu.

VII. Ponadto do wniosku należy dołączyć posiadane:
a. opinie psychologiczno-pedagogiczne, a w przypadku problemów dotyczących zaburzeń mowy, również opinie logopedyczne (jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni - termin badań należy ustalić w sekretariacie)
b. dokumentację szkolną – opinię nauczycieli / wychowawcy.

VIII. Wniosek z kompletem dokumentów należy składać w sekretariacie poradni – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 20.00. Wnioski przyjmowane są najdalej w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia zespołu orzekającego, do godz. 15.00.

 

TERMIN POSIEDZENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO / OBECNOŚĆ RODZICA

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Wnioskodawca otrzymuje informację o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego w ciągu 7 dni od złożenia wniosku i może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i wyrazić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

 

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

IX. Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

 

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

X. Wnioskodawca może wnieść odwołanie do orzeczenia. Wnioskodawca składa odwołanie do Kuratora Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.


Powrót