Normalna czcionka Powiŕkszona czcionka Du┐a czcionka Wysoki kontrast

Zesp├│┼é orzekaj─ůcy

PODSTAWA PRAWNA


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce dzia┼éa Zespó┼é Orzekaj─ůcy, który prowadzi specjalistyczne orzecznictwo. Podstaw─Ö prawn─ů funkcjonowania Zespo┼éu Orzekaj─ůcego stanowi Rozporz─ůdzenie MEN z dnia 7 wrze┼Ťnia 2017r. w sprawie orzecze┼ä i opinii wydawanych przez zespo┼éy orzekaj─ůce dzia┼éaj─ůce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017.1743).

 

RODZAJE ORZECZEŃ


I. Zespó┼é orzekaj─ůcy wydaje nast─Öpuj─ůce rodzaje orzecze┼ä:
1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

 • nies┼éysz─ůcym i s┼éabo s┼éysz─ůcym
 • niewidz─ůcym i s┼éabo widz─ůcym
 • z autyzmem, w tym z Zespo┼éem Aspergera
 • z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů ruchow─ů, w tym z afazj─ů
 • z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů intelektualn─ů, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
 • z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů sprz─Ö┼╝on─ů

2. Orzeczenia o potrzebie kszta┼écenia specjalnego dla dzieci i m┼éodzie┼╝y zagro┼╝onej niedostosowaniem spo┼éecznym i niedostosowanej spo┼éecznie wymagaj─ůcej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowi─ůzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemo┼╝liwia lub znacznie utrudnia ucz─Öszczanie do przedszkola lub oddzia┼éu przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
4. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i m┼éodzie┼╝y, których stan zdrowia uniemo┼╝liwia lub znacznie utrudnia ucz─Öszczanie do szko┼éy.
5. Orzeczenia o potrzebie zaj─Ö─ç rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m┼éodzie┼╝y upo┼Ťledzonej umys┼éowo w stopniu g┼é─Öbokim.
6. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepe┼énosprawno┼Ťci do podj─Öcia nauki w szkole.
 

 

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

II. Zespó┼é orzekaj─ůcy wydaje:
1. Wszystkie rodzaje orzecze┼ä uczniom szkó┼é i wychowankom przedszkoli maj─ůcych siedzib─Ö na terenie powiatu wielickiego.
2. Orzeczenia o potrzebie kszta┼écenia specjalnego dla dzieci przed rozpocz─Öciem obowi─ůzku szkolnego zamieszkuj─ůcych w obr─Öbie powiatu wielickiego i nie ucz─Öszczaj─ůcych do przedszkola.
3. Orzeczenia o potrzebie zaj─Ö─ç rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m┼éodzie┼╝y zamieszkuj─ůcych w powiecie wielickim.
4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkuj─ůcych na terenie powiatu wielickiego.

III. Je┼╝eli poradnia nie jest w┼éa┼Ťciw─ů do rozpatrzenia sprawy – wówczas wniosek wraz z za┼é─ůcznikami wysy┼éa si─Ö do Zespo┼éu Orzekaj─ůcego w┼éa┼Ťciwego do rozpatrzenia sprawy jednocze┼Ťnie zawiadamiaj─ůc o tym Wnioskodawc─Ö.SKŁAD ZESPOŁU

IV. Zespó┼é orzekaj─ůcy powo┼éuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodnicz─ůcy. W sk┼éad zespo┼éu wchodz─ů:

 • dyrektor lub wicedyrektor poradni - jako przewodnicz─ůcy zespo┼éu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjali┼Ťci, je┼╝eli ich udzia┼é w pracach zespo┼éu jest niezb─Ödny. 

 

NIEZB─śDNA DOKUMENTACJA

I. Zespo┼éy orzekaj─ů na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, a w przypadku pe┼énoletniego ucznia – na jego wniosek.

II. Do wniosku do┼é─ůcza si─Ö za┼Ťwiadczenie lekarza specjalisty w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na problemy zdrowotne dziecka.

UWAGA: Za┼Ťwiadczenie musi by─ç wype┼énione we wszystkich punktach, w przeciwnym razie zostanie zwrócone wnioskodawcy do uzupe┼énienia.

Za┼Ťwiadczenie lekarskie musi zawiera─ç:
1. W przypadku kształcenia specjalnego / wczesnego wspomagania rozwoju dziecka :
a. piecz─Ö─ç nag┼éówkow─ů placówki medycznej oraz piecz─ůtk─Ö i podpis lekarza;
b. imi─Ö i nazwisko dziecka, dat─Ö i miejsce urodzenia oraz zamieszkania;
c. rozpoznanie, opis przebiegu choroby, ocen─Ö wyniku dotychczasowego leczenia i rokowania;
d. w przypadku dysfunkcji wzroku – uszczegó┼éowienie diagnozy i okre┼Ťlenie:

 • ostro┼Ťci wzroku – z korekt─ů i bez,
 • stereopsji;
 • pola widzenia;
 • ewentualnych dodatkowych wad;

oraz okre┼Ťlenie wp┼éywu stwierdzonych deficytów na techniki szkolne z zaleceniami do pracy.

2. W przypadku nauczania indywidualnego – informacje wymienione w punkcie 1 a-c, oraz ponadto:
a. stwierdzenie czy dziecko wymaga nauczania indywidualnego;
b. okre┼Ťlenie warunków nauczania indywidualnego wraz z uzasadnieniem;
c. okre┼Ťlenie okresu w jakim stan zdrowia znacznie utrudnia / uniemo┼╝liwia dziecku ucz─Öszczanie do szko┼éy (minimum 30 dni);
d. informacj─Ö, czy stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w wybranych zaj─Öciach z klas─ů oraz okre┼Ťlenie na jakie zaj─Öcia dziecko mo┼╝e ucz─Öszcza─ç;
e. drug─ů piecz─ůtk─Ö i podpis lekarza (lekarz potwierdza swoim podpisem informacje na obu stronach za┼Ťwiadczenia);
f. uczniowie ucz─ůcy si─Ö zawodu do┼é─ůczaj─ů za┼Ťwiadczenie lekarza medycyny pracy informuj─ůce o braku przeciwwskaza┼ä do kontynuacji praktycznej nauki zawodu.

3. W celu wydania orzeczenia, o które wnioskuj─ů rodzice dzieci lub pe┼énoletni uczniowie przybyli z Ukrainy, zespó┼é orzekaj─ůcy analizuje wszystkie do┼é─ůczone do wniosku informacje, w szczególno┼Ťci wystawione na Ukrainie orzeczenia o potrzebie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego i dokumentacj─Ö medyczn─ů. Dopuszcza si─Ö przyj─Öcie kopii (kserokopie, fotografie, skany) wydanej na Ukrainie dokumentacji. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci rozstrzygni─Öcia przez lekarza pracuj─ůcego w zespole orzekaj─ůcym kwestii medycznych, rodzice dziecka lub pe┼énoletni ucze┼ä zostan─ů poproszeni o konsultacj─Ö medyczn─ů u dost─Öpnego im lekarza opieki zdrowotnej. Dokumenty w j─Özyku ukrai┼äskim b─Öd─ů t┼éumaczone na j─Özyk polski przez pracownika zatrudnionego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

III. Ponadto do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç posiadane:
a. opinie psychologiczno-pedagogiczne, a w przypadku problemów dotycz─ůcych zaburze┼ä mowy, równie┼╝ opinie logopedyczne (je┼╝eli do wydania orzeczenia niezb─Ödne jest przeprowadzenie bada┼ä psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza si─Ö je w Poradni - termin bada┼ä nale┼╝y ustali─ç w sekretariacie)
b. dokumentacj─Ö szkoln─ů – opini─Ö nauczycieli / wychowawcy.

IV. Wniosek z kompletem dokumentów nale┼╝y sk┼éada─ç w sekretariacie poradni – od poniedzia┼éku do pi─ůtku, w godzinach od 8.00 do 20.00. Wnioski przyjmowane s─ů najdalej w dniu poprzedzaj─ůcym dzie┼ä posiedzenia zespo┼éu orzekaj─ůcego, do godz. 15.00.

 

TERMIN POSIEDZENIA ZESPO┼üU ORZEKAJ─äCEGO / OBECNO┼Ü─ć RODZICA

Termin zespo┼éu ustala dyrektor Poradni. Wnioskodawca otrzymuje informacj─Ö o terminie posiedzenia Zespo┼éu Orzekaj─ůcego w ci─ůgu 7 dni od z┼éo┼╝enia wniosku i mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w posiedzeniu zespo┼éu i wyrazi─ç swoje stanowisko w sprawie dziecka.

 

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

V. Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

 

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

VI. Wnioskodawca mo┼╝e wnie┼Ť─ç odwo┼éanie do orzeczenia. Wnioskodawca sk┼éada odwo┼éanie do Kuratora O┼Ťwiaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, za po┼Ťrednictwem zespo┼éu orzekaj─ůcego, który wyda┼é orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego dor─Öczenia. Odwo┼éanie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.


Powr├│t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI