Gdzie diagnozować dysleksję

Dysleksja Badania diagnostyczne służące postawieniu diagnozy dysleksji rozwojowej są dokonywane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Każda szkoła współpracuje z wyznaczoną poradnią. Dziecko może zostać skierowane na badanie przez szkołę (za zgodą rodziców) lub rodzic może samodzielnie udać się do poradni.

Oprócz poradni publicznych, w których diagnoza przeprowadzana jest bezpłatnie i każde dziecko ma do niej prawo, w Polsce istnieją poradnie niepubliczne, w których badanie może (ale nie musi) być  odpłatne. Po badaniu rodzice otrzymują pisemną opinię, która powinna zostać  przekazana szkole, by dziecko mogło skorzystać z przysługujących mu praw.

Szkoła rozpoznaje problemy uczniów, organizuje i świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia zaś diagnozuje problemy, zaleca odpowiednie formy pomocy
i wspiera merytorycznie szkołę w ich realizacji, udziela także wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem w domu.

 


Powrót