Specjaliści poradni

Dyrektor

mgr Maria Włodarz - oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta psychopedagogiczny, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment). Członek założyciel Oddziału Terenowego Nr 109 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Niepołomicach. Specjalizuje się w diagnozie przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu i nabywaniu umiejętności matematycznych. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia ogólnorozwijające z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu.
Napisz do mwlodarz@poradnia-wieliczka.pl

Zastępca Dyrektora

mgr Sylwia Miotk-Sokołowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instruktor programu Golden Five. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań w stosunku do dzieci z trudnościami emocjonalnymi, a także prowadzi terapię rodzin i poradnictwo wychowawcze.
Napisz do smiotk@poradnia-wieliczka.pl

Psycholodzy

mgr Marzena Bartosik - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia postdiagnostyczne, ogólnorozwijające oraz terapeutyczne. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dziecka oraz jego rodziny w zakresie zaburzeń emocjonalnych, lęku separacyjnego, moczenia oraz trudności wychowawczych. W zajęciach ogólnorozwijających wykorzystuje elementy Integracji Sensorycznej, Arteterapii, Kinezjologi Edukacyjnej oraz technik relaksacyjnych. Prowadzi terapię EEG - Biofeedback.
Napisz do mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agnieszka Chlanda - psycholog, nauczyciel mianowany, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment). Obejmuje opieką terapeutyczną dzieci niepełnosprawne i dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodziny. Jest współautorką zajęć psychologiczno-logopedycznych dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy „Myślę i mówię na 5!”. Specjalizuje się w diagnozie dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jako moderator superwizji zajmuje się kolegialnym rozwiązywaniem problemów. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, współpracuje z przedszkolami i szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na licznych kursach i konferencjach naukowych.
Napisz do achlanda@poradnia-wieliczka.pl

mgr Gabriela Figura - psycholog, nauczyciel stażysta. Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z logopedii.
Napisz do: gfigura@poradnia-wieliczka.pl

mgr Marta Głąb – psycholog, polonista, nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z logopedii.
Napisz do mglab@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agata Harsze-Wojciechowska – nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Interesuje się psychologią behawioralną oraz psychologią twórczości.
Napisz do aharsze@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewa Kapusta –psycholog, trener umiejętności społecznych, nauczyciel stażysta. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Obecnie szkoli się w zakresie terapii pedagogicznej z elementami arteterapii.
Napisz do ekapusta@poradnia-wieliczka.pl

mgr Alicja Kira - psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadząc diagnostykę funkcjonalną oraz zajęcia terapeutyczne, w tym grupowe treningi umiejętności społecznych. Ponadto wspiera środowisko edukacyjne, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Organizuje także zajęcia dla dzieci zdolnych, stymulujące rozwój kreatywnego myślenia.
Napisz do akira@poradnia-wieliczka.pl

mgr Aneta Lembas - psycholog, trener kreatywnego rozwoju, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje się poradnictwem dla rodziców i opiekunów oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem trudności szkolnych i emocjonalnych. Jest współprowadzącą zajęć grupowych rozwijających twórcze myślenie oraz kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci.
Napisz do alembas@poradnia-wieliczka.pl

mgr Elwira Lenartowicz - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię dla dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie nadpobudliwości, ADHD, zaburzeń zachowania. Prowadzi psychoedukację i porady wychowawcze dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Jest w trakcie całościowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Kamila Morzyniec - psycholog, terapeuta, nauczyciel kontraktowy; prowadzi diagnozę psychologiczną oraz terapię w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ukończyła kursy dotyczące m.in. wczesnej interwencji i wspierania rozwoju dziecka, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu i wspierania rozwoju dziecka z autyzmem.
Napisz do kmorzyniec@poradnia-wieliczka.pl

mgr Patrycja Pieter - psycholog, terapeuta, nauczyciel kontraktowy. Diagnozuje psychologicznie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem oceny dojrzałości szkolnej, zaburzeń uczenia się, trudności emocjonalnych. Prowadzi terapię wczesnego wspomagania rozwoju wykorzystując m.in. elementy Integracji Sensorycznej a także terapii niewygaszonych odruchów. Specjalizuje się w dziedzinie muzykoterapii, terapii zaburzeń emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.
Napisz do ppieter@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewa Paprotna - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, obecnie szkoli się w zakresie integracji sensorycznej. Prowadzi warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Jest liderem zespołu do spraw promocji Poradni.

mgr Agnieszka Polańska - psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapią rodzin. Służy poradnictwem w zakresie problemów wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz funkcjonowania społecznego. Ukończyła szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin. Jest w trakcie całościowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Małgorzata Radwan - psycholog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta Integracji Sensorycznej. Prowadzi diagnozę psychologiczną i funkcjonalną oraz diagnozę SI. Zajmuje się wspieraniem rozwoju małego dziecka, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z problemami rozwojowymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.
Napisz do mciesielska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Katarzyna Samborska - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem oceny dojrzałości szkolnej, zaburzeń uczenia się, trudności w zachowaniu, a także trudności emocjonalnych.
Napisz do ksamborska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Sroga- psycholog, trener, nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży, prowadzi poradnictwo dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Współprowadzi zajęcia grupowe.
Napisz do asroga@poradnia-wieliczka.pl

mgr Paulina Szydłowska - psycholog, kulturoznawca, nauczyciel stażysta. Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży, a także warsztaty oraz poradnictwo dla nauczycieli i rodziców m.in. w zakresie wspierania dzieci z doświadczeniem migracji (m.in. z rodzin powracających z zagranicy, cudzoziemskich, należących do mniejszości etnicznych). W swojej pracy korzysta z wiedzy zdobytej zarówno na konferencjach naukowych jak i kursach specjalistycznych.
Napisz do: pszydłowska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Urbanik – psycholog, nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią młodzieży z problemami emocjonalnymi, w zachowaniu i w relacjach społecznych. Prowadzi także poradnictwo dla ich rodziców i opiekunów. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do: burbanik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Justyna Wilkowska Michalczyk - psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, specjalizuje się w zakresie interwencji kryzysowej, psychologii klinicznej oraz terapii nastolatków i ich rodzin. Jest w trakcie całościowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pedagodzy

mgr Urszula Czernecka - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki. Prowadzi diagnozę pedagogiczną uczniów z trudnościami szkolnymi. Współorganizuje zajęcia wspierające rozwój sensomotoryczny dzieci w zakresie dużej i małej motoryki, sprawności manualnej oraz grafomotoryki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: PNF, Integracji Międzypółkulowej, Biofeedback EEG I stopnia, Thera – Band, Kinezjotaping. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie.
Napisz do:uczernecka@poradnia-wieliczka.pl

mgr Magdalena Data - pedagog specjalny, nauczyciel stażysta. Prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmuje się także diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Napisz do mdata@poradnia-wieliczka.pl

mgr Magdalena Gruszka - pedagog specjalny, logopeda, specjalista emisji i higieny głosu, nauczyciel dyplomowany, prowadzi pracę diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie ryzyka dysleksji, specyficznych zaburzeń rozwoju językowego u dzieci. Opracowuje i wdraża programy profilaktyczne, prowadzi tematyczne warsztaty dla nauczycieli i rodziców.
Napisz do mgruszka@poradnia-wieliczka.pl

mgr Jadwiga Janiczak - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się pedagogiczną diagnozą przyczyn trudności szkolnych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualną i grupową terapię pedagogiczną trudności w nauce czytania, pisania i matematyki oraz terapią EEG Biofeedback. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców.
Napisz do jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Kurańda-Korczyńska - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany, lider zmian w obszarze kształcenia uczniów z SPE, zajmuje się pedagogiczną diagnozą przyczyn trudności szkolnych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną trudności w nauce czytania, pisania i matematyki. Zajmuje się edukacją prozdrowotną, prowadząc z młodzieżą warsztaty i programy profilaktyczno-wychowawcze. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych szkół.
Napisz do akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Małgorzata Woźniak - pedagog, nauczyciel dyplomowany, zajmuje się pedagogiczną diagnozą przyczyn trudności w nauce, prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), zajęcia dla uczniów przejawiających zachowania agresywne (TZA). Specjalizuje się w pracy z dziećmi w starszym wieku szkolnym i młodzieżą.
Napisz do mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

Logopedzi

mgr Ewa Bober-Bizańska - logopeda, nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w diagnozie i terapii wad wymowy oraz zaburzeń rozwoju mowy oraz języka. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.
Napisz do ebizanska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Joanna Buko - logopeda, pedagog, nauczyciel stażysta. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Napisz do jbuko@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Chmielarz - logopeda, pedagog, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Podczas zajęć indywidualnych, zajmuje się m.in. budowaniem kompetencji językowej oraz kompetencji komunikacyjnej u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

mgr Ewa Chybińska-Piekarz - logopeda, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy i języka zarówno u dzieci w wieku poniemowlęcym jak i przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła szkolenie z terapii mutyzmu.
Napisz do epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewelina Galuba - logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy. Terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Podczas zajęć indywidualnych, zajmuje się m.in. budowaniem kompetencji językowej oraz kompetencji komunikacyjnej u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

mgr Agnieszka Kaptur - logopeda, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę i terapię logopedycznę. Zajmuje się szlifowaniem zdolności językowych i komunikacyjnych u dzieci z problemami z mową.
Napisz do akaptur@poradnia-wieliczka.pl

mgr Katarzyna Łaczek - logopeda, surdopedagog, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki w szkole. Podczas zajęć indywidualnych, zajmuje się m.in. budowaniem kompetencji językowej oraz komunikacyjnej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. W pracy z dziećmi niedosłyszącymi wykorzystuje trening słuchowy. Ukończyła kurs "terapia ręki".

mgr Anna Różak - logopeda, filolog polski, nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnozę oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji oraz Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Zajmuje się również budowaniem kompetencji komunikacyjnej u dzieci z niepełnosprawnością objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.
Napisz do: arozak@poradnia-wieliczka.pl

mgr Aleksandra Skoczek-Nowak - logopeda, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

mgr Joanna Smoleń - logopeda, filolog polski, nauczyciel kontraktowy, prowadzi terapię logopedyczną rozwoju mowy u dzieci od urodzenia do obowiązku szkolnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji oraz Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.
Napisz do jsmolen@poradnia-wieliczka.pl

Doradca zawodowy

mgr Elżbieta Kopytek - doradca zawodowy, nauczyciel mianowany socjolog, psycholog. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Pomaga w diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów na informację i pomoc w planowaniu kształcenia oraz kariery zawodowej. Prowadzi warsztaty świadomego planowania kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rozmowy indywidualne w zakresie porad edukacyjnych i zawodowych oraz prelekcje dla rodziców dotyczące tego w jaki sposób mogą pomóc dzieciom w wyborze szkoły. Prowadzi w Poradni zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia których celem jest rozwijanie koncentracji uwagi.
Napisz do ekopytek@poradnia-wieliczka.pl

Fizjoterapeuta

mgr Małgorzata Bieszko - fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju małych dzieci, specjalizuje się w rehabilitacji i diagnozie dzieci z różnego typu dysfunkcjami i wadami postawy. Posiada dużą wiedzę na temat rozwoju ruchowego dziecka i jego zaburzeń (z zakresu metod NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej, PNF, korekcja wad postawy). Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Napisz do mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

Główny księgowy Poradni

mgr Małgorzata Pinkowska-Mleko
Napisz do ksiegowosc@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy administracji Poradni

Krystyna Barnaś
Marta Woźniak
mgr inż. Katarzyna Methner
mgr Anna Kubas
Marta Kalemba

Napisz do sekretariat@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy obsługi Poradni

Edward Kasprzycki
Małgorzata Kabaja 


Powrót