Normalna czcionka Powiêkszona czcionka Du¿a czcionka Wysoki kontrast

Specjaliści poradni

Dyrektor

mgr Maria WÅ‚odarz - oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta psychopedagogiczny, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment). CzÅ‚onek zaÅ‚ożyciel OddziaÅ‚u Terenowego Nr 109 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w NiepoÅ‚omicach. Specjalizuje siÄ™ w diagnozie przyczyn trudnoÅ›ci w czytaniu, pisaniu i nabywaniu umiejÄ™tnoÅ›ci matematycznych. Prowadzi zajÄ™cia korekcyjno-kompensacyjne, zajÄ™cia wspomagajÄ…ce naukÄ™ czytania i pisania, zajÄ™cia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajÄ™cia ogólnorozwijajÄ…ce z dziećmi niepeÅ‚nosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu.
Napisz do mwlodarz@poradnia-wieliczka.pl

Zastępca Dyrektora

mgr Anna KuraÅ„da-KorczyÅ„ska - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany, lider zmian w obszarze ksztaÅ‚cenia uczniów z SPE, moderator superwizji-kolegialnego rozwiÄ…zywania problemów, zajmuje siÄ™ pedagogicznÄ… diagnozÄ… przyczyn trudnoÅ›ci szkolnych dzieci i mÅ‚odzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualnÄ… terapiÄ™ pedagogicznÄ… trudnoÅ›ci w nauce czytania, pisania i matematyki. Zajmuje siÄ™ edukacjÄ… prozdrowotnÄ…, prowadzÄ…c z mÅ‚odzieżą warsztaty i programy profilaktyczno-wychowawcze. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych szkóÅ‚.
Napisz do akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

Psycholodzy

mgr Marzena Bartosik - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnozÄ™ psychologicznÄ…, zajÄ™cia postdiagnostyczne, ogólnorozwijajÄ…ce oraz terapeutyczne. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Specjalizuje siÄ™ w terapii indywidualnej dziecka oraz jego rodziny w zakresie zaburzeÅ„ emocjonalnych, lÄ™ku separacyjnego, moczenia oraz trudnoÅ›ci wychowawczych. W zajÄ™ciach ogólnorozwijajÄ…cych wykorzystuje elementy Integracji Sensorycznej, Arteterapii, Kinezjologi Edukacyjnej oraz technik relaksacyjnych. Prowadzi terapiÄ™ EEG - Biofeedback.
Napisz do mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agnieszka Chlanda - psycholog, tyflopedagog, wykÅ‚adowca w ZakÅ‚adzie Logopedii WydziaÅ‚u Polonistyki UJ, nauczyciel mianowany, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta rÄ™ki, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment), praktyk metody Kid’s Skills. Obejmuje opiekÄ… terapeutycznÄ… dzieci niepeÅ‚nosprawne i dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodziny. Specjalizuje siÄ™ w diagnozie dzieci w wieku poniemowlÄ™cym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jako moderator superwizji zajmuje siÄ™ kolegialnym rozwiÄ…zywaniem problemów. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, wspóÅ‚pracuje z przedszkolami i szkoÅ‚ami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W swojej pracy wykorzystuje wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie zdobyte na licznych kursach i konferencjach naukowych.
Napisz do achlanda@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Jagielska - psycholog, nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnozÄ™ psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży. Interesuje siÄ™ gÅ‚ównie psychologiÄ… behawioralnÄ… oraz zagadnieniami z zakresu resocjalizacji mÅ‚odzieży. .
Napisz do ajagielska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Jowita JaroÅ„- psycholog, nauczyciel stażysta. Prowadzi diagnozÄ™ psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem specyficznych trudnoÅ›ci w uczeniu siÄ™. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Collegium Medicum UJ.
Napisz do jjaron@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Alicja Kira - psycholog, trener umiejÄ™tnoÅ›ci psychospoÅ‚ecznych, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnozÄ™ psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży z różnymi trudnoÅ›ciami rozwojowymi i emocjonalnymi. Specjalizuje siÄ™ w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzÄ…c diagnostykÄ™ funkcjonalnÄ… oraz zajÄ™cia terapeutyczne, w tym grupowe treningi umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚ecznych. Ponadto wspiera Å›rodowisko edukacyjne, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Organizuje także zajÄ™cia dla dzieci zdolnych, stymulujÄ…ce rozwój kreatywnego myÅ›lenia.
Napisz do akira@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Kuca - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozÄ™ psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży w wieku szkolnym. Zainteresowania naukowe kieruje gÅ‚ównie w stronÄ™ wzmacniania odpornoÅ›ci psychicznej u mÅ‚odzieży..
Napisz do akuca@poradnia-wieliczka.pl

mgr Aneta Lembas - psycholog, trener kreatywnego rozwoju, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje siÄ™ poradnictwem dla rodziców i opiekunów oraz diagnozÄ… psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem trudnoÅ›ci szkolnych i emocjonalnych. Jest wspóÅ‚prowadzÄ…cÄ… zajęć grupowych rozwijajÄ…cych twórcze myÅ›lenie oraz kompetencje spoÅ‚eczno-emocjonalne dzieci.
Napisz do alembas@poradnia-wieliczka.pl

mgr Elwira Lenartowicz - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnozÄ™ psychologicznÄ… i psychoterapiÄ™ dla dzieci i mÅ‚odzieży. Specjalizuje siÄ™ w diagnozie nadpobudliwoÅ›ci, ADHD, zaburzeÅ„ zachowania. Prowadzi psychoedukacjÄ™ i porady wychowawcze dla rodziców oraz zajÄ™cia terapeutyczne dla dzieci. Jest w trakcie caÅ‚oÅ›ciowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Sylwia Miotk-SokoÅ‚owska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instruktor programu Golden Five. Zajmuje siÄ™ diagnozÄ… i terapiÄ… psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem oddziaÅ‚ywaÅ„ w stosunku do dzieci z trudnoÅ›ciami emocjonalnymi, a także prowadzi terapiÄ™ rodzin i poradnictwo wychowawcze.
Napisz do smiotk@poradnia-wieliczka.pl

mgr Patrycja Pieter - psycholog, terapeuta, nauczyciel mianowany. Diagnozuje psychologicznie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem oceny dojrzaÅ‚oÅ›ci szkolnej, zaburzeÅ„ uczenia siÄ™, trudnoÅ›ci emocjonalnych. Prowadzi terapiÄ™ wczesnego wspomagania rozwoju wykorzystujÄ…c m.in. elementy Integracji Sensorycznej a także terapii niewygaszonych odruchów. Specjalizuje siÄ™ w dziedzinie muzykoterapii, terapii zaburzeÅ„ emocjonalnych i spoÅ‚ecznych dzieci w wieku przedszkolnym.
Napisz do ppieter@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Urbanik – psycholog, nauczyciel mianowany. Zajmuje siÄ™ diagnozÄ… psychologicznÄ… oraz psychoterapiÄ… mÅ‚odzieży z problemami emocjonalnymi, w zachowaniu i w relacjach spoÅ‚ecznych. Prowadzi także poradnictwo dla ich rodziców i opiekunów. UkoÅ„czyÅ‚a czteroletnie szkolenie z psychoterapii przygotowujÄ…ce do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do: burbanik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Emilia Weremko - psycholog, nauczyciel stażysta. Zajmuje siÄ™ diagnozÄ… psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży w wieku szkolnym. Jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnieÅ„.
Napisz do eweremko@poradnia-wieliczka.pl

mgr Katarzyna Warwas - psycholog, pedagog resocjalizacyjny, absolwentka SzkoÅ‚y Trenerów umiejÄ™tnoÅ›ci psychospoÅ‚ecznych, nauczyciel stażysta. Prowadzi diagnozÄ™ psychologicznÄ… dzieci i mÅ‚odzieży. Interesuje siÄ™ wykorzystaniem metody Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa a także pracÄ… grupowÄ… rozwijajÄ…cÄ… kompetencje psychospoÅ‚eczne.
Napisz do kwarwas@poradnia-wieliczka.pl

Pedagodzy

mgr Urszula Czernecka - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta rÄ™ki. Prowadzi diagnozÄ™ pedagogicznÄ… uczniów z trudnoÅ›ciami szkolnymi. WspóÅ‚organizuje zajÄ™cia wspierajÄ…ce rozwój sensomotoryczny dzieci w zakresie dużej i maÅ‚ej motoryki, sprawnoÅ›ci manualnej oraz grafomotoryki. UkoÅ„czyÅ‚a liczne kursy i szkolenia: PNF, Integracji MiÄ™dzypóÅ‚kulowej, Biofeedback EEG I stopnia, Thera – Band, Kinezjotaping. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie.
Napisz do:uczernecka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Jadwiga Janiczak - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje siÄ™ pedagogicznÄ… diagnozÄ… przyczyn trudnoÅ›ci szkolnych dzieci i mÅ‚odzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualnÄ… i grupowÄ… terapiÄ™ pedagogicznÄ… trudnoÅ›ci w nauce czytania, pisania i matematyki oraz terapiÄ… EEG Biofeedback. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców.
Napisz do jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

mgr Justyna Koszler - oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel dyplomowany. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Napisz do jkoszler@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Piwowarczyk - oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Napisz do apiwowarczyk@poradnia-wieliczka.pl

mgr MaÅ‚gorzata Woźniak - pedagog, nauczyciel dyplomowany, zajmuje siÄ™ pedagogicznÄ… diagnozÄ… przyczyn trudnoÅ›ci w nauce, prowadzi terapiÄ™ pedagogicznÄ… dla dzieci ze specyficznymi trudnoÅ›ciami w uczeniu siÄ™ (dysleksja rozwojowa), zajÄ™cia dla uczniów przejawiajÄ…cych zachowania agresywne (TZA). Specjalizuje siÄ™ w pracy z dziećmi w starszym wieku szkolnym i mÅ‚odzieżą.
Napisz do mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

Logopedzi

mgr Anna Chmielarz- logopeda, pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje siÄ™ diagnozÄ… i terapiÄ… logopedycznÄ… dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Prowadzi zajÄ™cia terapeutyczne dla dzieci z niepÅ‚ynnoÅ›ciÄ… mowy. 
Napisz do achmielarz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewa ChybiÅ„ska-Piekarz - neurologopeda, terapeuta rÄ™ki, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany. Obejmuje diagnozÄ… i opiekÄ… terapeutycznÄ… dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i jÄ™zyka w wieku poniemowlÄ™cym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze zdiagnozowanÄ… afazjÄ… oraz grupÄ™ wsparcia dla rodziców tych dzieci.
Napisz do epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Monika Guzik - logopeda, pedagog, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje siÄ™ diagnozÄ… oraz terapiÄ… logopedycznÄ… dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Prowadzi również zajÄ™cia w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do mguzik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewa Kapusta - logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Napisz do ekapusta@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Motyka – logopeda, pedagog, nauczyciel kontraktowy. Obejmuje opiekÄ… logopedycznÄ… dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prowadzi zajÄ™cia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do bmotyka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Gabriela Siatka - logopeda, nauczyciel stażysta. Zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi zajęcia terapeutyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
Napisz do gsiatka@poradnia-wieliczka.pl

mgr Joanna Smoleń - logopeda, filolog polski, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
Napisz do jsmolen@poradnia-wieliczka.pl

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Marchewka – doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel stażysta. Dostarcza informacji o roli czynników wewnÄ™trznych i zewnÄ™trznych niezbÄ™dnych do podjÄ™cia Å›wiadomej decyzji. Wspiera i przygotowuje uczniów w zakresie wyboru Å›cieżki edukacyjno– zawodowej.
Napisz do amarchewka@poradnia-wieliczka.pl

Fizjoterapeuta

mgr Ewa BugaÅ„ska - fizjoterapeuta, nauczyciel stażysta. Pracuje gÅ‚ównie z dziećmi diagnozujÄ…c wady postawy i dobierajÄ…c odpowiedniÄ… terapiÄ™. Interesuje siÄ™ rehabilitacjÄ… pediatrycznÄ…, a także tematykÄ… zaburzeÅ„ integracji sensorycznej. UkoÅ„czyÅ‚a liczne kursy i szkolenia: skoliozy- diagnostyka i postÄ™powanie fizjoterapeutyczne, trójpÅ‚aszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych- metoda „Zukunft- Huber”, masaż tkanek gÅ‚Ä™bokich w ujÄ™ciu klinicznym, N.A.P. Neuroortopedyczna Plastyczność zależna od AktywnoÅ›ci.
Napisz do ebuganska@poradnia-wieliczka.pl

GÅ‚ówny ksiÄ™gowy Poradni

mgr Małgorzata Pinkowska-Mleko
Napisz do ksiegowosc@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy administracji Poradni

Krystyna BarnaÅ›
mgr Anna Kubas
Marta Kukla
mgr inż. Katarzyna Methner 

Napisz do sekretariat@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy obsługi Poradni

Małgorzata Kabaja
Edward Kasprzycki 


Powrót

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI