Specjaliści poradni

Dyrektor

mgr Maria Włodarz - oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta psychopedagogiczny, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment). Członek założyciel Oddziału Terenowego Nr 109 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Niepołomicach. Specjalizuje się w diagnozie przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu i nabywaniu umiejętności matematycznych. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia ogólnorozwijające z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu.
Napisz do mwlodarz@poradnia-wieliczka.pl

Zastępca Dyrektora

mgr Sylwia Miotk-Sokołowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instruktor programu Golden Five. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań w stosunku do dzieci z trudnościami emocjonalnymi, a także prowadzi terapię rodzin i poradnictwo wychowawcze.
Napisz do smiotk@poradnia-wieliczka.pl

Psycholodzy

mgr Marzena Bartosik - psycholog, nauczyciel mianowany. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia postdiagnostyczne, ogólnorozwijające oraz terapeutyczne. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dziecka oraz jego rodziny w zakresie zaburzeń emocjonalnych, lęku separacyjnego, moczenia oraz trudności wychowawczych. W zajęciach ogólnorozwijających wykorzystuje elementy Integracji Sensorycznej, Arteterapii, Kinezjologi Edukacyjnej oraz technik relaksacyjnych. Prowadzi terapię EEG - Biofeedback.
Napisz do mbartosik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agnieszka Chlanda - psycholog, tyflopedagog, wykładowca w Zakładzie Logopedii Wydziału Polonistyki UJ, nauczyciel mianowany, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta metody Feuersteina (Instrumental Enrichment), praktyk metody Kid’s Skills. Obejmuje opieką terapeutyczną dzieci niepełnosprawne i dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodziny. Specjalizuje się w diagnozie dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jako moderator superwizji zajmuje się kolegialnym rozwiązywaniem problemów. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych, współpracuje z przedszkolami i szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na licznych kursach i konferencjach naukowych.
Napisz do achlanda@poradnia-wieliczka.pl

mgr Agata Harsze-Wojciechowska – nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Interesuje się psychologią behawioralną oraz psychologią twórczości.
Napisz do aharsze@poradnia-wieliczka.pl

mgr Alicja Kira - psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadząc diagnostykę funkcjonalną oraz zajęcia terapeutyczne, w tym grupowe treningi umiejętności społecznych. Ponadto wspiera środowisko edukacyjne, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Organizuje także zajęcia dla dzieci zdolnych, stymulujące rozwój kreatywnego myślenia.
Napisz do akira@poradnia-wieliczka.pl

mgr Aneta Lembas - psycholog, trener kreatywnego rozwoju, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje się poradnictwem dla rodziców i opiekunów oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem trudności szkolnych i emocjonalnych. Jest współprowadzącą zajęć grupowych rozwijających twórcze myślenie oraz kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci.
Napisz do alembas@poradnia-wieliczka.pl

mgr Elwira Lenartowicz - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię dla dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie nadpobudliwości, ADHD, zaburzeń zachowania. Prowadzi psychoedukację i porady wychowawcze dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Jest w trakcie całościowego szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Kamila Morzyniec - psycholog, terapeuta, nauczyciel kontraktowy; prowadzi diagnozę psychologiczną oraz terapię w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ukończyła kursy dotyczące m.in. wczesnej interwencji i wspierania rozwoju dziecka, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu i wspierania rozwoju dziecka z autyzmem.
Napisz do kmorzyniec@poradnia-wieliczka.pl

mgr Patrycja Pieter - psycholog, terapeuta, nauczyciel kontraktowy. Diagnozuje psychologicznie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem oceny dojrzałości szkolnej, zaburzeń uczenia się, trudności emocjonalnych. Prowadzi terapię wczesnego wspomagania rozwoju wykorzystując m.in. elementy Integracji Sensorycznej a także terapii niewygaszonych odruchów. Specjalizuje się w dziedzinie muzykoterapii, terapii zaburzeń emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.
Napisz do ppieter@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Urbanik – psycholog, nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią młodzieży z problemami emocjonalnymi, w zachowaniu i w relacjach społecznych. Prowadzi także poradnictwo dla ich rodziców i opiekunów. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do: burbanik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Sylwia Wawrzkowicz - psycholog, nauczyciel stażysta. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. Jest w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Napisz do swawrzkowicz@poradnia-wieliczka.pl

Pedagodzy

mgr Urszula Czernecka - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki. Prowadzi diagnozę pedagogiczną uczniów z trudnościami szkolnymi. Współorganizuje zajęcia wspierające rozwój sensomotoryczny dzieci w zakresie dużej i małej motoryki, sprawności manualnej oraz grafomotoryki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: PNF, Integracji Międzypółkulowej, Biofeedback EEG I stopnia, Thera – Band, Kinezjotaping. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie.
Napisz do:uczernecka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Jadwiga Janiczak - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się pedagogiczną diagnozą przyczyn trudności szkolnych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualną i grupową terapię pedagogiczną trudności w nauce czytania, pisania i matematyki oraz terapią EEG Biofeedback. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców.
Napisz do jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Kurańda-Korczyńska - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany, lider zmian w obszarze kształcenia uczniów z SPE, zajmuje się pedagogiczną diagnozą przyczyn trudności szkolnych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną trudności w nauce czytania, pisania i matematyki. Zajmuje się edukacją prozdrowotną, prowadząc z młodzieżą warsztaty i programy profilaktyczno-wychowawcze. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych szkół.
Napisz do akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Anna Pawlaczyk - pedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się pedagogiczną diagnozą przyczyn trudności i niepowodzeń szkonych dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, w tym szczególnie o charakterze specyficznym. Udziela porad dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Ukończyła też studia podyplomowe - Wczesne, wielospecjalistyczne wspomaganie rozwoju dziecka.                                                                                                                                         Napisz do apawlaczyk@poradnia-wieliczka.pl

mgr Małgorzata Woźniak - pedagog, nauczyciel dyplomowany, zajmuje się pedagogiczną diagnozą przyczyn trudności w nauce, prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), zajęcia dla uczniów przejawiających zachowania agresywne (TZA). Specjalizuje się w pracy z dziećmi w starszym wieku szkolnym i młodzieżą.
Napisz do mwozniak@poradnia-wieliczka.pl

Logopedzi

mgr Ewa Bober-Bizańska - logopeda, nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w diagnozie i terapii wad wymowy oraz zaburzeń rozwoju mowy oraz języka. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.
Napisz do ebizanska@poradnia-wieliczka.pl

mgr Joanna Buko - logopeda, pedagog, nauczyciel stażysta. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Napisz do jbuko@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewa Chybińska-Piekarz - neurologopeda, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy i języka zarówno u dzieci w wieku poniemowlęcym jak i przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła szkolenie z terapii mutyzmu.
Napisz do epiekarz@poradnia-wieliczka.pl

mgr Ewelina Galuba - logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy. Terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Podczas zajęć indywidualnych, zajmuje się m.in. budowaniem kompetencji językowej oraz kompetencji komunikacyjnej u dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Napisz do egaluba@poradnia-wieliczka.pl

mgr Monika Guzik - logopeda, pedagog, nauczyciel stażysta. Zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Prowadzi również zajęcia w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do mguzik@poradnia-wieliczka.pl

mgr Barbara Motyka – logopeda, pedagog, nauczyciel stażysta.Obejmuje opieką logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prowadzi zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Napisz do bmotyka@poradnia-wieliczka.pl 

mgr Anna Różak - logopeda, filolog polski, nauczyciel kontraktowy, prowadzi diagnozę oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji oraz Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Zajmuje się również budowaniem kompetencji komunikacyjnej u dzieci z niepełnosprawnością objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.
Napisz do: arozak@poradnia-wieliczka.pl

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Marchewka – doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel stażysta. Dostarcza informacji o roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji. Wspiera i przygotowuje uczniów w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno– zawodowej.
Napisz do amarchewka@poradnia-wieliczka.pl

Fizjoterapeuta

mgr Małgorzata Bieszko - fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju małych dzieci, specjalizuje się w rehabilitacji i diagnozie dzieci od urodzenia do 12 roku życia z różnego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami postawy. Posiada wiedzę i kwalifikacje z terapii neurorozwojowej, SI, PNF, kinesiotaping, techniki powięziowe w pediatrii oraz manipulacje powięzi.
Napisz do mbieszko@poradnia-wieliczka.pl

Główny księgowy Poradni

mgr Małgorzata Pinkowska-Mleko
Napisz do ksiegowosc@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy administracji Poradni

Krystyna Barnaś
Marta Kalemba
mgr Anna Kubas
mgr inż. Katarzyna Methner 

Napisz do sekretariat@poradnia-wieliczka.pl

Pracownicy obsługi Poradni

Małgorzata Kabaja
Edward Kasprzycki 


Powrót