Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją

Dysleksja


Jeżeli trudności w pisaniu i czytaniu u dziecka wynikają ze stwierdzonej przez specjalistów dysleksji lub zagrożenia nią, ma ono szczególne potrzeby edukacyjne. Oznacza to konieczność dostosowania wymagań odnośnie pisania i czytania do tych potrzeb, poprzez:

 


1.    Kompensację zaburzeń poprzez zmianę metod nauki czytania i pisania.

Zmiana metody uczenia obu umiejętności na zgodną z potrzebami dziecka, na przykład zastosowanie metody sylabowej lub symultaniczno-sekwencyjnej wymaga:

 • Wskazania i zastosowania odpowiednich podręczników i ćwiczeń umożliwiających taką naukę.
 • Zapewnienia dziecku odpowiedniej do indywidualnych potrzeb ilości czasu na opanowanie czytania i pisania.
 • Kompensowania trudności wynikających ze słabego opanowania czytania
  i pisania dziecka, aby mogło odpowiednio do swojego potencjału intelektualnego nabywać wiedzę i umiejętności szkolne ze wszystkich przedmiotów, a więc:

  - dostosowania tekstów, którymi posługuje się dziecko do jego aktualnych umiejętności,

  - rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem,

  - głośnego odczytywania treści poleceń i zadań,

  - podczas sprawdzania wiadomości zastąpienia pisemnej formy wypowiedzi ustną,

  - zapewnienia dostępu do „książki mówionej”,

  - rozdzielenie oceny treści wypowiedzi od strony ortograficznej

   

2.    Korekcję zaburzonych funkcji poznawczych poprzez:

 • Zastosowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Im wcześniej podejmie się środki zaradcze tym większa będzie ich skuteczność!

 

Prawie każde dziecko z dysleksją doświadcza porażki już na wczesnym etapie nauczania, kiedy mimo entuzjazmu związanego z pójściem do szkoły, podejmowanych prób i dobrych chęci, nie potrafi opanować szkolnych umiejętności. Nie pozostaje to bez wpływu na jego rozwój emocjonalny, poczucie własnej wartości obraz siebie w roli ucznia, które często są zaniżone,  a dziecko stosuje mechanizmy obronne jak unikanie, wycofanie lub deprecjonowanie wartości uczenia się i szkoły.

 

Dlatego niezależnie od wieku należy uwzględniać wynikające z dysleksji potrzeby jak:

 • Zrozumienia ze strony dorosłych – rodziców i nauczycieli, zamiast obwiniania za niepowodzenia i stawianie wymagań niemożliwych do spełnienia.
 •  Rzeczowego wyjaśnienia przyczyn niepowodzeń.
 • Wskazania efektywnych sposobów poradzenia sobie z nimi i stanowczego dopilnowania ich realizacji.
 • Przestrzegania poprawności wykonania zaleconych przez specjalistów zadań.
 • Systematycznej pomocy w wykonywaniu koniecznych ćwiczeń, tam gdzie to niezbędne.
 • Rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę.
 •  Motywowania do wzmożonego wysiłku poprzez koncentrację na sukcesach nawet najdrobniejszych, docenianie wysiłku dziecka, zrozumienie jego trudności i zniechęcenia.
 •  Cierpliwości dorosłych i rozwijania tej cechy u dziecka.
 •  Wyjaśnienia rówieśnikom przyczyn trudności i uczenia się w inny niż wszyscy sposób.
 • Wskazywanie pozytywnych cech dziecka jak wytrwałość, dzielność, cierpliwość, pracowitość, wiedza, zainteresowania oraz stwarzanie warunków dla ujawniania tych mocnych stron dziecka w klasie.

 


Powrót