Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Projekty Unijne

W dniu 31 grudnia 2011r. zako艅czyli艣my realizacj臋 naszego pierwszego projektu

Uwierz w siebie, potrafisz!”, wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt realizowany by艂 przez cztery miesi膮ce – od 1 sierpnia 2011r. a ca艂kowita kwota dofinansowania  projektu wynosi艂a 49 987,40 z艂.

 

Projekt zosta艂 opracowany z my艣l膮 o uczniach z zaburzonym funkcjonowaniem emocjonalno-spo艂ecznym – nie艣mia艂ych, zamkni臋tych w sobie, zal臋knionych, zakompleksionych - ucz臋szczaj膮cych do szk贸艂 podstawowych powiatu wielickiego, projekt uko艅czy艂o 31 dzieci.

 

Wszystkim naszym Beneficjentom i ich rodzicom oraz opiekunom bardzo dzi臋kujemy za udzia艂 w projekcie a poni偶ej przedstawiamy prace wykonane przez dzieci na artezaj臋ciach.


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce przyst臋puje do realizacji projektu, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej, pod nazw膮 „Uwierz w siebie, potrafisz!”. Projekt zosta艅 opracowany z my艣l膮 o uczniach szk贸艂 podstawowych maj膮cych powa偶ne problemy z funkcjonowaniem emocjonalno-spo艂ecznym – nie艣mia艂ych, wycofanych, zamkni臋tych w sobie –  i do nich w艂a艣nie jest adresowany.

W ramach projektu 32 uczni贸w, zgrupowanych w 4 zespo艂ach b臋dzie uczestniczy艂 w zaj臋ciach psycho i arteterapeutycznych. Zaj臋cia b臋d膮 prowadzone w siedzibie Poradni w Wieliczce, w godzinach popo艂udniowych i wieczornych. Dla ka偶dej grupy uczni贸w jest zaplanowane 10 dwugodzinnych spotka艅. Rekrutacja do udzia艂u w projekcie rozpocznie si臋 16 sierpnia i trwa膰 b臋dzie do 09 wrze艣nia 2011 r.Regulamin rekrutacji i udzia艂u w Projekcie

Uwierz w siebie, potrafisz!”

 

搂 1

 1. Projekt – oznacza to projekt „Uwierz w siebie, potrafisz!
 2. Realizator – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce.
 3. Uczestnik projektu – dzieci ucz臋szczaj膮ce do szko艂y podstawowej i zamieszkuj膮ce
  w powiecie wielickim, nie艣mia艂e, wycofane, zahamowane, nie nawi膮zuj膮ce kontakt贸w z r贸wie艣nikami.
 4. Biuro Projektu – budynek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Wieliczce 49, Wieliczka 32-020,  gabinet nr 15.

 

搂 2

 1. Projekt „Uwierz w siebie, potrafisz” wsp贸艂finansowany jest przez Unie Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach priorytetu IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 2. Projekt realizowany jest przez Powiatow膮 Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮
  w Wieliczce w okresie od 01.VIII.2011 do 31.XII.2011 roku, w budynku Poradni.
 3. Celem projektu jest zmiana emocjonalna i spo艂eczna 32 nie艣mia艂ych dzieci w wieku szko艂y podstawowej w powiecie wielickim.
 4. Rekrutacja rozpocznie si臋 16.VIII.2011 r.  i b臋dzie trwa膰 do 09.IX.2011 r. 
 5. Zaj臋cia odbywa膰 si臋 b臋d膮 w grupach 7- 9cio osobowych.
 6. Uczestnicy Projektu zostan膮 obj臋ci grupowymi zaj臋ciami artepsychoterapeutycznymi raz w tygodniu w godzinach popo艂udniowych.
 7. Dodatkowymi zaj臋ciami dla uczestnik贸w Projektu b臋dzie wyjazd na 2 wycieczki integracyjne do muzeum w Krakowie.
 8. Udzia艂 w projekcie i zaj臋ciach dodatkowych (wycieczka) jest bezp艂atny.
 9. Istnieje mo偶liwo艣膰 dofinansowania przejazd贸w na zaj臋cia uczestnika projektu i  rodzica / prawnego opiekuna – na podstawie  zakupionych bilet贸w i o艣wiadczenia o trudnej sytuacji rodzinnej.

 

搂 3

1.      W projekcie mog膮 uczestniczy膰 osoby, kt贸re spe艂niaj膮 艂膮cznie warunki:

a)      s膮 uczniami szko艂y podstawowej powiatu wielickiego,

b)      zamieszkuj膮 w my艣l KC na terenie powiatu wielickiego,

c)      stwierdzono u nich zaburzenia emocjonalno-spo艂eczne; nie艣mia艂o艣膰, zahamowania,   k艂opoty w nawi膮zywaniu kontakt贸w z r贸wie艣nikami,

d)     z艂o偶enie formularza rekrutacyjnego w okresie trwania rekrutacji.

2.      Kryteriami selekcji s膮:

·         dzieci wychowuj膮ce si臋 w rodzinach zast臋pczych - 4 pkt, domach dziecka - 6 pkt

·         dziecko nie by艂o/nie jest obj臋te innym projektem finansowanym z UE - 3 pkt

·         jego rodzina jest obj臋ta pomoc膮 GOPS/MOPS - 3 pkt

·         jedno/dwoje rodzic贸w (opiekun贸w prawnych) s膮 osobami bezrobotnymi - 3 pkt

3. Ze wzgl臋du na z艂o偶ono艣膰 zaburze艅 emocjonalnych u dzieci w starszym wieku realizator wprowadza dodatkowy czynnik rekrutacji:

·         Dziecko ucz臋szczaj膮ce do klasy  IV–VI - 3 punkty,

·         Dziecko ucz臋szczaj膮ce do klasy  I–III  - 2 punkty,

·         Dziecko wychowywane w rodzinie wielodzietnej (min 4 dzieci w rodzinie) - 1 pkt,

·         Dziecko wychowywane w rodzinie niepe艂nej - 1 pkt.

搂 4

 1. Rekrutacja prowadzona b臋dzie przez komisj臋 rekrutacyjn膮 (3 osobow膮) przy nadzorze koordynatora Projektu.
 2. W trakcie procesu rekrutacji zostan膮 wy艂onione 4 grupy po 7-9 os贸b.
 3. Zostanie sporz膮dzona lista rezerwowa uczestnik贸w, kt贸rzy mog膮 zaj膮膰 miejsca
  w grupach w przypadku rezygnacji uczestnik贸w projektu z listy podstawowej.
 4. Osoby ch臋tne do udzia艂u w projekcie powinny z艂o偶y膰 komplet nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1. Formularz zg艂oszeniowy udzia艂u w projekcie zawieraj膮cy dane osobowe
   i kontaktowe, potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu,
  2. Formularz rekrutacyjny,
  3. Arkusz obserwacyjny do badania dzieci nie艣mia艂ych (wype艂nia szko艂a),
  4. Arkusz obserwacji i spostrze偶e艅 rodzica / prawnego opiekuna,
  5. O艣wiadczenia.
 5. Druki formularzy zg艂oszeniowych oraz wymaganych za艂膮cznik贸w dost臋pne s膮
  w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Poradni.
 6. Weryfikacja z艂o偶onych dokument贸w pod wzgl臋dem formalnym (wype艂nienie wszystkich wymaganych p贸l, czytelny podpis, kompletno艣膰 za艂膮cznik贸w) nast臋puje przez koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora.
 7. Osoba zainteresowana udzia艂em w projekcie, kt贸ra dostarczy niekompletn膮 dokumentacj臋 aplikacyjn膮 b臋dzie brana pod uwag臋 w procesie rekrutacji po uzupe艂nieniu wszystkich brakuj膮cych informacji.
 8. O konieczno艣ci uzupe艂nienia dokumentacji osoba aplikuj膮ca do projektu zostanie poinformowana przez koordynatora lub asystenta koordynatora projektu niezw艂ocznie po wst臋pnej weryfikacji dokument贸w.
 9. Informacja o zakwalifikowaniu si臋 do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana  kandydatom telefonicznie lub mailem do dnia 12.IX.2011 roku.
 10. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostan膮 wymienione na li艣cie konkretnej grupy zaj臋ciowej w kolejno艣ci alfabetycznej.
 11. Osoby, kt贸re z艂o偶膮 komplet dokument贸w, a kt贸re nie zostan膮 zakwalifikowane do udzia艂u w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostan膮 na li艣cie rezerwowej.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, kt贸rego艣 z zakwalifikowanych os贸b, na jego miejsce mo偶e zosta膰 zaproszona osoba z listy rezerwowej.

 

搂5

 1. Ka偶dy uczestnik projektu zobowi膮zany jest do:
  1. Punktualnego przychodzenia na zaj臋cia,
  2. Aktywnego uczestniczenia w zaj臋ciach,
  3. Informowania o ka偶dorazowej nieobecno艣ci na zaj臋ciach w formie pisemnej,
  4. Ka偶dorazowego potwierdzania obecno艣ci na zaj臋ciach, (odczytanie listy obecno艣ci przez terapeut贸w prowadz膮cych zaj臋cia).
 2. Ka偶dy uczestnik projektu mo偶e by膰 nieobecny maksymalnie na 2 zaj臋ciach
  (np. choroba, trudno艣ci z dojazdem), w innym przypadku uczestnik zostanie
  skre艣lony z listy, a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 3. Uczestnicy projektu i ich rodzice/prawni opiekunowie zobowi膮zani s膮 do wype艂nienia ankiet monitoruj膮cych i ewaluacyjnych dotycz膮cych realizacji projektu.

搂 6

 1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01 sierpnia 2011r.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu rekrutacji.
 3. Regulamin rekrutacji jest dost臋pny w Biurze Projektu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. S艂owackiego 49.

 

 

Koordynator Projektu

Katarzyna Methner

 


Za艂膮czniki:


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI