Projekty Unijne

W dniu 31 grudnia 2011r. zakończyliśmy realizację naszego pierwszego projektu

Uwierz w siebie, potrafisz!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był przez cztery miesiące – od 1 sierpnia 2011r. a całkowita kwota dofinansowania  projektu wynosiła 49 987,40 zł.

 

Projekt został opracowany z myślą o uczniach z zaburzonym funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym – nieśmiałych, zamkniętych w sobie, zalęknionych, zakompleksionych - uczęszczających do szkół podstawowych powiatu wielickiego, projekt ukończyło 31 dzieci.

 

Wszystkim naszym Beneficjentom i ich rodzicom oraz opiekunom bardzo dziękujemy za udział w projekcie a poniżej przedstawiamy prace wykonane przez dzieci na artezajęciach.


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce przystępuje do realizacji projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pod nazwą „Uwierz w siebie, potrafisz!”. Projekt zostań opracowany z myślą o uczniach szkół podstawowych mających poważne problemy z funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym – nieśmiałych, wycofanych, zamkniętych w sobie –  i do nich właśnie jest adresowany.

W ramach projektu 32 uczniów, zgrupowanych w 4 zespołach będzie uczestniczył w zajęciach psycho i arteterapeutycznych. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Poradni w Wieliczce, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dla każdej grupy uczniów jest zaplanowane 10 dwugodzinnych spotkań. Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się 16 sierpnia i trwać będzie do 09 września 2011 r.Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Uwierz w siebie, potrafisz!”

 

§ 1

 1. Projekt – oznacza to projekt „Uwierz w siebie, potrafisz!
 2. Realizator – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce.
 3. Uczestnik projektu – dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i zamieszkujące
  w powiecie wielickim, nieśmiałe, wycofane, zahamowane, nie nawiązujące kontaktów z rówieśnikami.
 4. Biuro Projektu – budynek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Wieliczce 49, Wieliczka 32-020,  gabinet nr 15.

 

§ 2

 1. Projekt „Uwierz w siebie, potrafisz” współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 2. Projekt realizowany jest przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  w Wieliczce w okresie od 01.VIII.2011 do 31.XII.2011 roku, w budynku Poradni.
 3. Celem projektu jest zmiana emocjonalna i społeczna 32 nieśmiałych dzieci w wieku szkoły podstawowej w powiecie wielickim.
 4. Rekrutacja rozpocznie się 16.VIII.2011 r.  i będzie trwać do 09.IX.2011 r. 
 5. Zajęcia odbywać się będą w grupach 7- 9cio osobowych.
 6. Uczestnicy Projektu zostaną objęci grupowymi zajęciami artepsychoterapeutycznymi raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.
 7. Dodatkowymi zajęciami dla uczestników Projektu będzie wyjazd na 2 wycieczki integracyjne do muzeum w Krakowie.
 8. Udział w projekcie i zajęciach dodatkowych (wycieczka) jest bezpłatny.
 9. Istnieje możliwość dofinansowania przejazdów na zajęcia uczestnika projektu i  rodzica / prawnego opiekuna – na podstawie  zakupionych biletów i oświadczenia o trudnej sytuacji rodzinnej.

 

§ 3

1.      W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie warunki:

a)      są uczniami szkoły podstawowej powiatu wielickiego,

b)      zamieszkują w myśl KC na terenie powiatu wielickiego,

c)      stwierdzono u nich zaburzenia emocjonalno-społeczne; nieśmiałość, zahamowania,   kłopoty w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,

d)     złożenie formularza rekrutacyjnego w okresie trwania rekrutacji.

2.      Kryteriami selekcji są:

·         dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych - 4 pkt, domach dziecka - 6 pkt

·         dziecko nie było/nie jest objęte innym projektem finansowanym z UE - 3 pkt

·         jego rodzina jest objęta pomocą GOPS/MOPS - 3 pkt

·         jedno/dwoje rodziców (opiekunów prawnych) są osobami bezrobotnymi - 3 pkt

3. Ze względu na złożoność zaburzeń emocjonalnych u dzieci w starszym wieku realizator wprowadza dodatkowy czynnik rekrutacji:

·         Dziecko uczęszczające do klasy  IV–VI - 3 punkty,

·         Dziecko uczęszczające do klasy  I–III  - 2 punkty,

·         Dziecko wychowywane w rodzinie wielodzietnej (min 4 dzieci w rodzinie) - 1 pkt,

·         Dziecko wychowywane w rodzinie niepełnej - 1 pkt.

§ 4

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez komisję rekrutacyjną (3 osobową) przy nadzorze koordynatora Projektu.
 2. W trakcie procesu rekrutacji zostaną wyłonione 4 grupy po 7-9 osób.
 3. Zostanie sporządzona lista rezerwowa uczestników, którzy mogą zająć miejsca
  w grupach w przypadku rezygnacji uczestników projektu z listy podstawowej.
 4. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć komplet następujących dokumentów:
  1. Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie zawierający dane osobowe
   i kontaktowe, potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu,
  2. Formularz rekrutacyjny,
  3. Arkusz obserwacyjny do badania dzieci nieśmiałych (wypełnia szkoła),
  4. Arkusz obserwacji i spostrzeżeń rodzica / prawnego opiekuna,
  5. Oświadczenia.
 5. Druki formularzy zgłoszeniowych oraz wymaganych załączników dostępne są
  w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Poradni.
 6. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletność załączników) następuje przez koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora.
 7. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie, która dostarczy niekompletną dokumentację aplikacyjną będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji po uzupełnieniu wszystkich brakujących informacji.
 8. O konieczności uzupełnienia dokumentacji osoba aplikująca do projektu zostanie poinformowana przez koordynatora lub asystenta koordynatora projektu niezwłocznie po wstępnej weryfikacji dokumentów.
 9. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana  kandydatom telefonicznie lub mailem do dnia 12.IX.2011 roku.
 10. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście konkretnej grupy zajęciowej w kolejności alfabetycznej.
 11. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, któregoś z zakwalifikowanych osób, na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.

 

§5

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  1. Punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  2. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach,
  3. Informowania o każdorazowej nieobecności na zajęciach w formie pisemnej,
  4. Każdorazowego potwierdzania obecności na zajęciach, (odczytanie listy obecności przez terapeutów prowadzących zajęcia).
 2. Każdy uczestnik projektu może być nieobecny maksymalnie na 2 zajęciach
  (np. choroba, trudności z dojazdem), w innym przypadku uczestnik zostanie
  skreślony z listy, a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 3. Uczestnicy projektu i ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu.

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2011r.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu rekrutacji.
 3. Regulamin rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Słowackiego 49.

 

 

Koordynator Projektu

Katarzyna Methner

 


Załączniki:


Powrót