Pojęcia stosowane w opiniach

Dysleksja


1.   
Ocena rozwoju poznawczego

 • Funkcje poznawcze – zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia oraz zauważamy stosunki między nimi. Obejmują: pamięć , uwagę, wrażenia i spostrzeżenie wzrokowe, słuchowo- językowe, dotykowe, kinestetyczne, orientacje w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni
 • Poziom intelektualny (umysłowy) – ocena funkcjonowania podstawowych zdolności werbalnych (słowno-pojęciowych) oraz niewerbalnych
  (wykonawczych) dokonywana za pomocą standaryzowanych testów inteligencji
 • Integracja percepcyjno-motoryczna – prawidłowy rozwój procesów poznawczych, współdziałający z czynnościami ruchowymi
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zharmonizowanie funkcji wzrokowych
  i ruchowych ( manipulacyjnych), współpraca ręki i oka
 • Pamięć mimowolna (mechaniczna)  –  zdolność do przyswajania wiedzy
  w sposób nieuświadomiony, mimowolny
 •  Pamięć wzrokowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji podanej w formie wizualnej (czyli zapamiętywanie spostrzeżeń wzrokowych; zdolność do wzrokowego uczenia się) i dzięki temu przyswajania wiedzy
 • Pamięć słuchowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej (zapamiętywanie spostrzeżeń werbalnych i niewerbalnych; zdolność do uczenia się słuchowego) i dzięki temu przyswajania wiedzy
 • Pamięć bezpośrednia (świeża) – zdolność do zapamiętania
  i natychmiastowego odtworzenia spostrzeganego wzrokowo lub słuchowo materiału.
 • Pamięć fonologiczna – zdolność do zapamiętywania i  prawidłowego odtwarzania kolejności  głosek w wyrazach
 • Pamięć operacyjna – zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania określonych operacji czy działań utrzymywanych w pamięci
 • Pojemność pamięci – określa stosunek ilości zapamiętanych i prawidłowo odtworzonych informacji do ilości informacji podanych do zapamiętania
 • Wierność pamięci – określa stopień identyczności informacji zapamiętanych
  z  informacją podana w formie werbalnej lub graficznej
 • Gotowość pamięci – zdolność do szybkiego odtwarzania informacji zapamiętanych
 • Pamięć sekwencyjna – zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania sekwencji cyfr
 • Rozwój psychoruchowy harmonijny – całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych) rozwijających się w sposób harmonijny czyli tak, że nie stwierdza się większych odchyleń od poziomu typowego dla danego wieku życia
 • Rozwój psychoruchowy nieharmonijny – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych)
 • Deficyty rozwojowe (inaczej parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, jeszcze inaczej: dysfunkcje) – opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji
 • Umiejętności metafonologiczne – wykształcona świadomość dźwiękowych      struktur mowy 

 

2.    Ocena percepcji wzrokowej 

 •  Percepcja wzrokowa – zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych  oraz umiejętność ich interpretowania
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej – zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia spostrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego przedmiotów
 • Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – brak współdziałania
  i zharmonizowania funkcji wzrokowych i ruchowych- manipulacyjnych
 • Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego – szybkość uczenia się pisania symboli graficznych, oparta na koordynacji oka i ręki, uzależniona od prawidłowego spostrzegania symboli, prawidłowej sprawności ruchowej rąk
  i silnej lateralizacji
 • Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak lub nie w pełni wykształcona orientacja w prawej i lewej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni


3.    Ocena percepcji słuchowej i funkcji słuchowo- językowych 

 • Percepcja słuchowa – zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania
  i różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń
 • Zaburzenia słuchu fonemowego – trudności w postrzeganiu dźwięków mowy czyli w odróżnianiu głosek i różniących je cech dystynktywnych
 • Zaburzenia umiejętności fonologicznych – trudności w operowaniu cząstkami fonologicznymi mowy, takimi jak głoski, sylaby, logotomy
 • Niskie (słabe) umiejętności metafonologiczne – brak lub słabo  wykształcona świadomość dźwiękowych struktur mowy 

 

4.    Ocena innych obszarów funkcjonowania ucznia 

 •  sfery emocjonalnej (zwłaszcza poziomu lęku szkolnego)
 •  sfery motywacyjnej  często poziom motywacji do nauki)
 •  czasem aspektów rozwoju osobowości ucznia

 

 

 


Powrót