03-06-2015

AFAZJA – DIAGNOZA, KSZTAŁCENIE, TERAPIA

Konferencja Afazja – diagnoza, kształcenie terapia, zorganizowana 2.06.2015r. przez naszą Poradnię zgromadziła w Sali Widowiskowej Kampusu Wielickiego 330 osób, pracowników szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przychodni i szpitali, gabinetów terapeutycznych, wyższych uczelni. Najliczniej reprezentowaną grupą byli nauczyciele i specjaliści realizujący zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedzi. Bardzo zainteresowani tematyką konferencji byli rodzice dzieci z afazją i studenci przygotowujący się do pracy z tymi dziećmi. Zaangażowani i aktywni byli pracowali poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarze i wykładowcy.
Rangę zagadnienia i jego znaczenie w środowisku edukacyjnym Małopolski podkreśliła obecność władz Powiatu Wielickiego na czele ze Starostą Jackiem Juszkiewiczem oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie reprezentowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego.Prowadząca konferencje, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Maria Włodarz zwróciła uwagę na szeroką i różnorodną perspektywę spojrzenia na problem afazji, osób zgromadzonych w Kampusie. Wierzę, że każdy z Państwa znajdzie dziś coś dla siebie, coś – o co bogatszy wróci do domu, do szkoły, przychodni, urzędu, na uczelnię – życzyła każdemu uczestnikowi konferencji. Celem spotkania była wymiana doświadczeń specjalistów pracujących z dziećmi z niedokształceniem mowy o typie afazji, w zakresie różnicowania zaburzeń wieku rozwojowego i organizowania pracy terapeutycznej. W trakcie pierwszego – teoretycznego bloku konferencji zebrani wysłuchali trzech wykładów – opis zaburzenia i sytuację prawną dzieci afatycznych przedstawiła Anna Paluch – psycholog, logopeda Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Psycholog, logopeda Elżbieta Drewniak-Wołosz ze Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie, przeprowadziła zebranych przez kolejne etapy procesu diagnozy afazji. Całości dopełnił kliniczny obraz zaburzenia, który przedstawiła dr n.med. Alicja Kubik, specjalista neurologii dziecięcej. Drugi blok konferencji obfitował przykłady dobrych praktyk z zakresie pracy z dziećmi afatycznymi. Organizację i metody pracy terapeutycznej z najmłodszymi dziećmi zaprezentowały Agnieszka Chlanda, psycholog i Magdalena Knapek, logopeda – terapeutki Zespołu Wczesnego Wspomagania Dziecka, działającego w Powiatowej Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. Prelegentki zwróciły uwagę na konieczność szybkiego podjęcia pracy terapeutycznej z dzieckiem, często równolegle do długotrwałego procesu diagnozy. Następnie różnorodność form pracy z nieco starszymi dziećmi zaprezentowała Jadwiga Polakiewicz, nauczycielka w SOSW w Krakowie. Konferencję zamykały panele dyskusyjne prowadzone w trzech grupach tematycznych. W trakcie ożywionych dyskusji pojawiło się wiele pytań i sugestii, spośród których najmocniej była akcentowana konieczność uwrażliwiania środowiska wspierającego rodzinę z małym dzieckiem (lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, terapeutów) na zauważanie i wskazywanie rodzicom niepokojących symptomów w rozwoju ich dziecka. Zwrócono uwagę na konieczność uściślenia procedur diagnostycznych. W grupie specjalistów związanych z Zespołami Orzekającymi działającymi w poradniach pojawiła się sugestia rozdzielenia niepełnosprawności ruchowej od afazji, w aspekcie diagnostycznym, sprawozdawczym i finansowym. Pojawiło się wiele pytań dotyczących aktualnych i możliwych do wykorzystania przez rodziny dzieci niepełnosprawnych, form wsparcia, w tym leczenia i stymulacji rozwoju tych dzieci. Konferencja wpisała się w zapotrzebowanie bardzo szerokiego środowiska otaczającego dziecko z afazją. Zaakcentowała konieczność uwrażliwienia środowiska na problemy dzieci i młodzieży z afazją, na wypracowanie procedur interdyscyplinarnej diagnozy i terapii oraz na indywidualizację ich kształcenia. Materiały związane z konferencją zostaną opublikowane na stronie internetowej Poradni na przełomie sierpnia i września 2015r.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót