06-06-2015

COMENIUS REGIO W PORADNI

Dobiegają końca dwa lata owocnej współpracy pomiędzy Powiatem Wielickim a Nadrenią Palatynatem w ramach Comenius-Regio Partnerskie Projekty – 2013”.
Projekt zatytułowany „Sytuacje konfliktowe w szkole i formy wsparcia dla nauczycieli - profesjonalne zarządzanie konfliktem”, był projektem aplikowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w „Konkursie 2013”. Projekt powstał z myślą o potrzebach nauczycieli napotykających trudne, konfliktowe sytuacje w pracy zawodowej. Działania w ramach projektu były realizowane w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015.Partnerami współpracującymi w projekcie były instytucje sprawujące nadzór pedagogiczny - Delegatura ADD w Koblencji (Nadrenia-Palatynat) ze strony niemieckiej i Kuratorium Oświaty w Krakowie ze strony polskiej, instytucje wspomagające szkoły - Landesinstitut Rheinland-Pfalz w Speyer oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce i szkoły - Integrierte Gesamtschule Pellenz oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce. Celem projektu była dwustronna wymiana doświadczeń Małopolski i Nadrenii – Palatynatu w zakresie wspomagania szkół w rozpoznaniu czynników stresogennych w relacji nauczyciel – uczeń, wypracowanie schematów postępowania w konkretnych analizowanych sytuacjach konfliktowych mogących mieć miejsce w zespole klasowym, jak również zbudowanie systemu wsparcia dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, ponieważ szkoła, jako miejsce w którym stosunki międzyludzkie są powszechne, nie jest wolna od agresji i przemocy przejawiającej się w różnych formach i występującej z różnym nasileniem. W relacjach nauczyciel – uczeń i uczeń – nauczyciel, tak jak w większości kontaktów interpersonalnych może dochodzić i dochodzi, do sytuacji konfliktowych generujących zachowania agresywne. Cele projektu były realizowane poprzez działania odbywające się we współpracy partnerów z Polski i Niemiec w trakcie czterech bardzo merytorycznych mobilności realizowanych kolejno w Andernach-Pellez (listopad 2013r.), w Wieliczce (marzec 2014r.), w Koblencji (wrzesień 2014r.) i ponownie w Wieliczce (listopad 2014r. i maj 2015r.) oraz w czasie pomiędzy wymienionymi mobilnościami. Program wszystkich mobilności był bardzo interesujący i bardzo praktyczny z punktu widzenia organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach mobilności pracownicy poradni mieli okazję poznać i porównać polski i nadreński system wspomagania szkół, doświadczyć rzeczywistych efektów tego wspomagania poprzez uczestnictwo w zajęciach szkolnych oraz warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu Psychologicznego – Olivera Appel i dr Katję Waligora. Mieli również możliwość zaprezentowania organizacji, sposobu i form działania wielickiej Poradni oraz, w mieszanej polsko-niemieckiej grupie, przeprowadzić warsztaty konstruktywnej konfrontacji - „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”. Projekt pozwolił wypracować, a dzięki współpracy Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce, również przećwiczyć szereg form wsparcia nauczycieli. Poza nowymi umiejętnościami pracowników Poradni zostają twarde rezultaty projektu - dwa filmy szkoleniowe, rozszerzające warsztat „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, kwestionariusz pogłębionego wywiadu z nauczycielami nt. „Sytuacje konfliktowe w szkole”, scenariusz warsztatów dla nauczycieli „Metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w szkole” oraz materiały dydaktyczne warsztatu „Superwizji”, jako kolegialnego rozwiązywania problemów. Ostatnim akcentem projektu będzie udział pedagoga naszej Poradni – Pani Anny Kurandy-Korczyńskiej oraz germanisty Wielickiego LO w między narodowej Konferencji w Koblencji (16.06.2015r.), podsumowującej dorobek projektu. Pani pedagog przeprowadzi dla zainteresowanych nauczycieli nadreńskich szkół warsztat „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”.


Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót