Zajęcia odbywające się w Poradni

Zajęcia dla dzieci:

Nazwa Gr. wiekowa Opis zajęć Kontakt
Wokół terapii ręki Przedszkole Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, stymulacja rozwoju sensomotorycznego. uczernecka@poradnia-wieliczka.pl
achlanda@poradnia-wieliczka.pl
Gimnastyka sensoryczna Przedszkole, I i II kl.szk.podst. Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego mbieszko@poradnia-wieliczka.pl
uczernecka@poradnia-wieliczka.pl
PoMosty Szkoła podstawowa Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
aharsze@poradnia-wieliczka.pl
Potrafi-My Dzieci w wieku od 5 do 9 lat Dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi, których podłożem są problemy w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. achlanda@poradnia-wieliczka.pl
Miasteczko Dzieci w wieku od 7 do 9 lat Terapia grupowa ukierunkowana na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl
ppieter@poradnia-wieliczka.pl
Alternatywy dla komputera klasy IV- VII Program jest skierowany do uczniów klas IV-VII powiatu wielickiego, którzy zbyt często korzystają z multimediów.

asroga@poradnia-wieliczka.pl,

alembas@poradnia-wieliczka.pl

Ach, ta matmatyka! klasa IV Stymulowanie umiejętności matematycznych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki. mwlodarz@poradnia-wielicza.pl
Twórczomyślowy zawrót głowy II-VI klasa szkoły podstawowej Trening twórczości dla dzieci zdolnych. akira@poradnia-wieliczka.pl
alembas@poradnia-wieliczka.pl

Oferta dla rodziców:

Nazwa Opis zajęć Kontakt
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - stopień I Rozwijanie kompetencji wychowawczych.

ebizanska@poradnia-wieliczka.pl
jjaniczak@poradnia-wieliczka.pl
alembas@poradnia-wieliczka.pl
aharsze@poradnia-wieliczka.pl

Wyzwania rozwojowe u dzieci w średnim wieku szkolnym (9 -13). Zwiększenie świadomości rodziców na temat rozwoju społecznego i emocjonalnego swoich dzieci. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Bezpieczeństwo w sieci. Dziecko - ofiara i sprawca. Uświadomienie rodzicom zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania przez dzieci z internetu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Jak motywować dziecko do nauki? Zasady i warunki sprzyjające motywowaniu i pozytywnemu myśleniu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Moje dziecko w szkole. Odpowiedzialność rodzica względem dziecka - ucznia szkoły. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Poszerzenie wiedzy na temat podłoża różnorodnych problemów szkolnych dzieci. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Komputer i TV - przyjaciele czy wrogowie naszych dzieci?
Bezpieczne korzystanie przez dzieci z komputera i środków masowego przekazu. akorczynska@poradnia-wieliczka.pl
Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka?
Podstawowe kompetencje rodziców w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. elenartowicz@poradnia-wieliczka.pl


Powrót