RSS
A A A

 

Nabór na stanowisko urzędnicze

03.12.2018

PPPP.1100.1.2018 Wieliczka, 19.12.2018r.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

w Wieliczce

ul. Niepołomska 26c, 32-020 Wieliczka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty w PPPP w Wieliczce

............................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Anna Kubas - Grajów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne i dodatkowe, określone w ogłoszeniu i osiągnęła wysoki łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Wieliczce

mgr Maria Włodarz


PPPP.1102.1.2018 Wieliczka, dnia 30.11.2018 r.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26c

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce

1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok pracy w administracji samorządowej.

7. Znajomość ustaw O systemie oświaty, Prawo oświatowe.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

2. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

1. Orientacja w sposobie funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej tym osobom.

2. Komunikatywność, dobra organizacja pracy, dokładność, wysoka kultura osobista, odporność na stres /pierwszy kontakt z klientami Poradni/.

3. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.

4. Znajomość ustaw O finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych.

5. Ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

6. Bardzo dobra obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Word, Excel, sprawne korzystanie z sieci Internet w zakresie wykonywanych obowiązków).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Rejestracja pacjentów Poradni.

2. Współpraca z pracownikami pedagogicznymi w zakresie formatowania i wydawania opinii.

3. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w tym:

a) planowanie zamówień publicznych,

b) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu umożliwienia Poradni zakupu potrzebnych towarów i usług zgodnie z ustawą O zamówieniach publicznych.

c) dokonywanie zaopatrzenia Poradni w materiały niezbędne do bieżącej pracy, w tym dokonywanie odpowiednich zakupów, przygotowywanie projektów zamówień i umów z kontrahentami w celu należytego zabezpieczenia interesów Poradni,

d) prowadzenia sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.

4. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy sekretariatu, zleconych przez przełożonego.

4. Warunki pracy:

1. Wymiar czasu pracy – etat /8 godzin dziennie/, praca w godzinach 7.00-15.00
i 12.30 - 20.30.

2. Miejsce pracy: Wieliczka, ul. Niepołomska 26c, obiekt nie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

3. Praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie.

4. Wynagrodzenie wg. Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

5. Pierwsza umowa o pracę w przypadku obowiązku odbywania służby przygotowawczej na czas określony do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy bez służby przygotowawczej.

5. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie maksymalnie 5 najlepszych kandydatów, których komisja przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

6. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

4. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, od osoby której zostanie przedstawiona propozycja pracy - kserokopia informacji z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności za w/w przestępstwa
(załącznik do ogłoszenia).

6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia).

7. RODO klauzula informacyjna do procedury naboru (załącznik do ogłoszenia).

8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia).

9. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku skorzystania z uprawnień
o których mowa w pkt. 5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Niepołomska 26c, w sekretariacie lub pocztą na adres Poradni. Aplikacje złożyć należy w zaklejonej kopercie A4, w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. /decyduje data wpływu/, z dopiskiem - Dotyczy: naboru na stanowisko specjalisty w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce

Aplikacje, które wpłyną do Poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Poradni ( www.bip.pl) oraz holu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), oświadczenia powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronnie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ( RODO ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260.).


Do pobrania:

Załączniki

Opublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 03.12.2018

Dokument oglądany razy: 3696
« inne aktualności