RSS
A A A

 

Oszacowanie wartości - regały

Znak sprawy: PPPP.271.3.2014 Wieliczka, dnia 16 maja 2014r.

Oszacowanie wartości usługi - wykonanie i montaż regałów archiwalnych dla Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce


W związku z potrzebą wykonania i zamontowaniaregałów archiwalnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanej poniżej usługi.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem czterech regałów archiwalnych, przesuwnych – instalacja szyn nawierzchniowa, z dodatkową podłogą, w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, zlokalizowanym przy ul. Niepołomskiej 26c, 32-020 Wieliczka.

Dostarczone regały muszą posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty, które zostaną przedłożone Zamawiającemu w chwili odbioru przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2014r.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Słowackiego 49, szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją przedmiotowej usługi.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 23.05.2014r. do godz.12.00 na adres: sekretariat@poradnia-wieliczka.pl . Odpowiedź można także dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, ul. Słowackiego 49, 32-020 Wieliczka. W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Marta Woźniak – specjalista ds. administracyjno-finansowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, tel. 12 2949250. Pomieszczenie archiwalne w budynku Poradni dostępne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Maria Włodarz

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce Poradni

…………………dnia ………………

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Słowackiego 49

32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na przesłanie zapytania o cenę dotyczącą oszacowania wartości usługo - zakup wraz z dostawą i montażem czterech regałów archiwalnych, przesuwnych – instalacja szyn nawierzchniowa, z dodatkową podłogą, w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce uprzejmie informuję, iż mogę wykonać powyższą usługę.

Dane potencjalnego wykonawcy:

Nazwa Firmy/Imię i nazwisko

Adres

telefon, fax, e-mail

Całkowita wartość wykonanej usługi wynosi ………………………… zł brutto. Słownie ……………………………

………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto

W załączeniu: Technologia wykonania regałów (parametry regałów należy traktować orientacyjnie, konieczne jest pomierzenie pomieszczenia przed wykonaniem).Opublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 16.05.2014
Podpisał: Hubert Makowski
Dokument z dnia: 16.05.2014
Dokument oglądany razy: 7 337