RSS
A A A

 

Nabór na stanowisko urzędnicze

16.08.2023

PPPP.1100.1.2023 Wieliczka, dnia 16.08.2023 r.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26c

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista

w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczce

1) Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie wyższe: Prawo, Administracja lub pokrewne.

6. Doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w administracji samorządowej.

7. Znajomość ustaw - Kodeks postępowania administracyjnego, O systemie oświaty, Prawo oświatowe, Prawo Zamówień Publicznych.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na stanowisku specjalisty.

2) Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

1. Orientacja w sposobie funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Komunikatywność, dobra organizacja pracy, dokładność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność negocjacji.

3. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.

4. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (znajomość programów Microsoft Word, Excel, sprawne korzystanie z sieci Internet w zakresie wykonywanych obowiązków).

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Rejestracja pacjentów Poradni.

2. Współpraca z pracownikami pedagogicznymi w zakresie formatowania i wydawania opinii i orzeczeń.

3. Prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem i opiniowaniem.

4. Opracowywanie sprawozdań statystycznych związanych z realizowanymi zadaniami.

5. Realizacja zadań związanych z zamówieniami publicznymi.

6. Wykonywanie innych czynności wchodzących z zakres pracy sekretariatu, zleconych przez przełożonego.

4) Warunki pracy:

1. Wymiar czasu pracy etat /8 godzin dziennie/ praca w godzinach 7.00-15.00
i 12.30-20.30.

2. Miejsce pracy Wieliczka, ul. Niepołomska 26c, obiekt nie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

3. Praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie.

4. Wynagrodzenie wg. Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

5. Pierwsza umowa o pracę w przypadku obowiązku odbywania służby przygotowawczej na czas określony do 12 miesięcy lub 6 miesięcy bez służby przygotowawczej.

5) Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. Pierwszeństwo z zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie maksymalnie 5 najlepszych kandydatów, których komisja przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

6) Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

3. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, od osoby której zostanie przedstawiona propozycja pracy - kserokopia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za w/w przestępstwa (załącznik do ogłoszenia).

5. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia)

6. RODO klauzula informacyjna do procedury nabory (załącznik do ogłoszenia).

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia).

8. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku skorzystania
z uprawnień o których mowa w pkt.5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Niepołomska 26c, w sekretariacie lub pocztą na adres poradni. Aplikacje złożyć należy w zaklejonej kopercie A4, w terminie do dnia 30 sierpnia 2023r. /decyduje data wpływu/ z dopiskiem - Dotyczy: naboru na stanowisko specjalisty w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczce.

Aplikacje, które wpłyną do poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Poradni (www.bip.pl) oraz holu Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wieliczce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) oświadczenia, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art22(1)§1 Kodeksu pracy, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronnie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016(RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2018.1260).

Załączniki do pobrania:

Klauzula RODO

Kwestionariusz osobowy 

Oświadczenie

Opublikował: Hubert Makowski
Publikacja dnia: 16.08.2023

Dokument oglądany razy: 444
« inne aktualności