03-03-2020

Konkurs Logopedyczny "Wiosenne rymowanie z szumkami"

Zapraszamy dzieci z klas I-III objęte opieką logopedyczną

do wzięcia udziału w I edycji konkursu "Wiosenne rymowanie z szumkami"

Zadaniem konkursowym jest ułożenie wiersza zawierającego trudne głoski:

sz, ż/rz, cz, dż oraz przygotowanie, dowolną techniką ilustracji do wiersza.

Tematem przewodnim jest wiosna. REGULAMIN KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO:
„Wiosenne rymowanie z szumkami”

1.Cele konkursu:
- pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci;
- dążenie do poprawności językowej;
- rozwijanie umiejętności werbalnych i plastycznych;
- motywowanie do wspólnej pracy nad rozwojem mowy logopedy, nauczyciela, rodzica i dziecka.

2. Organizatorzy:
Zespół Logopedów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

3. Adresaci:
Uczniowie klas I – III, uczący się w szkołach funkcjonujących na terenie działania PPP-P w Wieliczce, objęci terapią logopedyczną na terenie swojej szkoły, poradni lub innej instytucji.

4. Zgłoszenie uczestnika:
Uczniów, chcących wziąć udział w konkursie zgłasza szkoła. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników konkursu, prosimy, aby w pierwszym etapie rekrutacji, uczestników konkursu zgłosić elektronicznie, - nie więcej niż jeden/jedna uczeń/uczennica z poziomu każdej, wymienionej w punkcie 3. klasy (nie więcej niż troje uczniów ze szkoły). W mailu zgłoszeniowym należy podać: imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasę, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę szkoły. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników, wg kolejności zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmuje logopeda – Anna Różak, adres e-mailowy: arozak@poradnia-wieliczka.pl
Potwierdzenie udziału w konkursie zostanie przesłane na adres e-mailowy, którym uczestnicy zostali zgłoszeni.
Informacja o zamknięciu rekrutacji na konkurs zostanie podania na stronie internetowej poradni.
W przypadku nadejścia zgłoszenia po zamknięciu rekrutacji, zgłaszający otrzyma informację o niezakwalifikowaniu do konkursu zgłaszanych uczestników, z powodu wyczerpania miejsc.

5. Forma konkursu:
Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne lub z pomocą dorosłego napisanie wiersza, zawierającego wyrazy z głoskami szumiącymi (sz, cz, ż/rz, dż) i narysowanie do wymyślonego wiersza ilustracji. Układając wiersz, można wybrać dowolną liczbę głosek (również jedną), nie muszą być wykorzystane wszystkie cztery głoski. Tematyka wiersza powinna dotyczyć wiosny, natomiast jego forma i długość jest dowolna. Ilustrację do wiersza należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką.
Na odwrocie pracy należy umieścić informacje:
- imię i nazwisko dziecka, klasę,
- nazwę reprezentowanej szkoły
- informację czy praca dziecka na poszczególnych etapach – wymyślenie wiersza-zapisanie-wykonanie ilustracji jest samodzielna, czy z pomocą dorosłego.

6. Termin dostarczenia prac:
Prace uczestników konkursu - wiersz wraz z ilustracją, należy dostarczyć do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, ul. Niepołomska 26c do dnia 27 marca 2020 r. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Zespół Logopedów wybierze 3 najciekawsze prace w dwóch kategoriach: praca samodzielna i praca z pomocą dorosłego. Będą oceniane następujące kryteria: treść wiersza, poprawność językowa, poziom trudności werbalnej oraz pomysłowość a także oryginalność ilustracji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 r. w auli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce o godz. 11.00, Zwycięzcy konkursu zaprezentują swoje wiersze a wszyscy laureaci odbiorą nagrody niespodzianki.

Zapraszamy do udziału w konkursie !
Zespół Logopedów

Dodatkowych informacji udziela: Anna Różak: arozak@poradnia-wieliczka.pl

Zobacz także:

2011-06-10 - Jeziorko Dziecięcej Radości
2011-06-10 - Łąka dziecięcych marzeń
2011-06-13 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-06-29 - Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?
2011-07-05 - Wesołych, słonecznych wakacji
2011-08-16 - Uwierz w siebie, potrafisz!
 
Powrót